(MK - ASEAN) - Những ngày này, cùng với công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, các địa phương trong tỉnh Long An đang ra sức thi đua, tích cực hoàn thành nhiều công trình để chào mừng Đại hội. Trong đó, nổi bật nhất là các công trình giao thông, cảnh quan môi trường nông thôn, trang trí băng rôn tuyên truyền....

Long An có 104/565 tổ chức cơ sở Đảng đã tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở, cấp huyện (chiếm 18,4%). Các tổ chức cơ sở Đảng còn lại, cơ bản các địa phương, đơn vị đã duyệt nội dung và nhân sự Đại hội.

Theo đó, Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 bắt đầu từ tháng 4 năm 2020, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/6/2020; Đại hội cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 hoàn thành trước ngày 31/8/2020; Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 hoàn thành trước ngày 31/10/2020.

Đại hội Đảng cơ sở là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của địa phương, đơn vị, nhằm tiến hành tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng, phát triển kinh tế – xã hội và các nhiệm vụ quan trọng khác trong những năm tiếp theo. Do vậy, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng đóng vai trò hết sức quan trọng cần phải làm kỹ lưỡng, cần làm tốt để đại hội diễn ra thành công.

Các tuyến đường xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc được trang trí để chào mừng Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Quán triệt tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng được các cấp ủy hết sức quan tâm, thực hiện theo phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Thông qua Đại hội Đảng bộ các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Bên cạnh việc tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp đến toàn thể Đảng viên, các tổ chức đảng cấp cơ sở cơ bản hoàn thành báo cáo chính trị và đang triển khai lấy ý kiến đóng góp của cấp ủy, chi bộ trực thuộc, của cán bộ Đảng viên, cán bộ hưu trí trên địa bàn và các thành viên mặt trận Tổ quốc.

Công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 được các cấp ủy hết sức quan tâm, trong đó, chú trọng những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút, thiếu gương mẫu, mất đoàn kết; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thiếu gắn bó mật thiết với nhân dân; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và những điều đảng viên không được làm…

Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị vừa tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19, vừa làm tốt công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội – Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X, đòi hỏi địa phương phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền Đại hộicũng được tăng cường trên hệ thống loa, đài và trực tiếp qua cuộc họp của chi bộ, đoàn thể biết về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hộiĐảng các cấp; tổ chức tuyên truyền bằng băng rôn, khẩu hiệu, áp phích… Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội, xây dựng những công trình, phần việc hưởng ứng Đại hội Đảng các cấp…

Với sự tập trung lãnh đạo và chuẩn bị chu đáo, tin tưởng rằng, Đại hộiĐảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ thành công tốt đẹp. Qua đó, lựa chọn được những người thật sự xứng đáng, đủ đức, đủ tài để lãnh đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *