(MK - ASEAN) - Để tạo tiền đề phát triển ngày càng bền vững hơn, đạt hiệu quả cao hơn - Tỉnh Long An đã ban hành Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2030, theo đó phấn đấu đến năm 2030 có 365 hợp tác xã (HTX).

Tại báo cáo số 243/BC – UBND của UBND tỉnh Long An, giai đoạn 2011 – 2020 có 204 HTX thành lập mới; và ước đến cuối năm 2020 sẽ có 268 HTX (tăng 188 HTX so với năm 2011), với 50.095 thành viên (tăng trên 10.000 thành viên so với năm 2011) và 4.531 lao động thường xuyên làm việc (tăng trên 2.000 lao động so với năm 2011), tổng vốn hoạt động là 1.554.255 triệu đồng (tăng 1.015.411 triệu đồng so với năm 2011), tổng giá trị tài sản là 265.321 triệu đồng (tăng 259.551 triệu đồng so với năm 2011); doanh thu bình quân của HTX đạt 1.823 triệu đồng/năm/HTX; lợi nhuận bình quân đạt 200 triệu đồng/năm/HTX; thu nhập bình quân của thành viên, lao động của HTX đạt 54 triệu đồng/năm; có 168 HTX có hoạt động tương đối hiệu quả theo Luật Hợp tác xã năm 2012 (tăng 105 HTX so với năm 2011).

Thực tế cho thấy, hoạt động của các HTX đa dạng và phong phú hơn trước, từ dịch vụ cung ứng đầu vào, đến tiêu thụ sản phẩm, một số HTX đã thực hiện tốt vai trò liên kết hộ nông dân với nhau để triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật (KHKT), cùng sản xuất (SX) theo một quy trình tạo ra sản phẩm hàng hóa, chất lượng tốt hơn, hướng dẫn nông dân sản xuất theo VietGAP. Một số HTX hoạt động có hiệu quả đã mang lại lợi ích cho HTX và cho thành viên HTX, tập hợp nông dân (ND) và làm cầu nối giữa ND và chính quyền địa phương để triển khai các chính sách của Đảng và Nhà Nước về phát triển sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ đáp ứng yêu cầu chung cho thành viên và ND, góp phần giải quyết lao động tại địa phương, người ND được nâng cao thu nhập.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, còn những hạn chế như: Phần lớn các HTX quy mô còn nhỏ, thiếu vốn và cơ sở vật chất, khó tiếp cận với các nguồn vốn tín dụng, hiệu quả kinh doanh thấp; trình độ năng lực của cán bộ quản lý HTX chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiều HTX chưa tiếp cận được các chính sách đã được ban hành; năng lực hoạt động của các HTX không đồng đều, trình độ lao động còn thấp; phát triển thiếu tính bền vững, không ổn định, chưa trích lập quỹ dự phòng, quỹ đầu tư phát triển đầy đủ theo quy định của Luật Hợp tác xã. Một số HTX chưa có trụ sở làm việc, chưa mở rộng được các hoạt động, hiệu quả thấp, lợi ích kinh tế mang lại cho các thành viên chưa nhiều…

Ông Trương Quang An – Chủ tịch HĐQT HTX Thanh Long Tầm Vu, Một trong những HTX hoạt động hiệu quả

Với quan điểm phát triển HTX phải dựa trên nội lực của HTX là chính, Nhà nước chỉ hỗ trợ về mặt thể chế, cơ chế chính sách và một phần ngân sách nhằm tạo điều kiện cho HTX phát triển. Khuyến khích phát triển bền vững kinh tế hợp tác, nòng cốt là HTX với nhiều hình thức liên kết, hợp tác đa dạng; nhân rộng các mô hình kinh tế hợp tác hiệu quả, tạo điều kiện cho kinh tế hộ phát triển trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ; góp phần hình thành chuỗi giá tri từ sản xuất – chế biến – tiêu thụ; bảo đảm hài hòa lợi ích của chủ thể tham gia, tỉnh Long An đã đề ra các mục tiêu cụ thể cho giai đoạn 2021 – 2030, cụ thể đến năm 2030 có tổng số 365 HTX, tổng số thành viên HT^X sẽ nâng lên  51.000 thành viên, tổng số lao động làm việc trong HTX là 5.500 người, doanh thu bình quân của HTX 3.800 triệu đồng/năm, thu nhập bình quân của lao động trong HTX là 120 triệu đồng/người/năm.

Được biết để thực hiện hoàn thành mục tiêu trên – Tỉnh Long An đã đề ra nhiều giải pháp đồng bộ như: Đẩy mạnhtuyên truyền, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về kinh tế tập thể, nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tập thể, triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển HTX, huy động các lực lượng xã hội, các tổ chức đoàn thể tham gia thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể,tăng cường vai trò, trách nhiệm và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên minh HTX tỉnh, tăng cường hợp tác quốc tế về kinh tế hợp tác, để mục tiêu về vấn đề nay về đích đúng hẹn như đã đặt ra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *