(MK - ASEAN) - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Tân An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, đặt mục tiêu cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại I vào năm 2025 theo hướng đô thị thân thiện, văn minh, hiện đại.

Chủ tịch UBND TP.Tân An – ông Nguyễn Quang Thái Những cho biết: Những năm qua, TP.Tân An tập trung thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển đô thị, xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang, nâng cấp đô thị ngày càng khang trang, không ngừng nâng cao mức sống của người dân.

Giai đoạn 2016-2020, TP. Tân An huy động các nguồn lực được hơn 5.800 tỉ đồng, đạt trên 112% kế hoạch. Trong đó, nguồn vốn ngân sách chiếm 67,1% và vốn huy động trong nhân dân, doanh nghiệp là 32,94%. Năm 2019, thành phố được công nhận đô thị loại II đánh dấu bước ngoặt lớn trong xây dựng và phát triển thành phố.

Hiện nay, so với các tiêu chí đô thị loại I được quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13, ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tân An đạt 71,56 điểm/100 điểm; còn 12/59 tiêu chí không đạt được điểm tối đa, chưa đủ điểm chuẩn, trong khi việc huy động nguồn lực còn hạn chế. Thành phố chưa phát huy tốt mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực trong nhân dân để xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển KT-XH…

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Tân An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, TP đang tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng và phát triển, phấn đấu đạt cơ bản các tiêu chí đô thị loại I vào năm 2025 theo hướng đô thị thân thiện, văn minh, hiện đại.

Bí thư Thành ủy Tân An – ông Lê Công Đỉnh cho biết: Để đạt được mục tiêu trên, trước hết cần tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Cùng với đó, nâng cao vai trò của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội trong việc thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, nâng cao ý thức cộng đồng trách nhiệm trong nhân dân cùng đồng thuận thực hiện chương trình này.

Quan tâm, thực hiện tốt cơ chế, chính sách trên địa bàn; rà soát, xây dựng và báo cáo tỉnh thống nhất chủ trương đối với các cơ chế đặc thù trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố, nhất là cơ chế tài chính, việc quản lý phát triển không gian đô thị, việc xây dựng bộ tiêu chí của đô thị thân thiện, văn minh, hiện đại; tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 123-KH/TU, ngày 15/5/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai, thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TU, ngày 12/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng chính quyền điện tử và phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *