(MK-ASEAN) - Hội Đồng Nhân Dân (HĐND) tỉnh Long An khóa IX (kỳ họp thứ 24) đã ban hành nghị quyết thành lập Văn phòng Đoàn Đại Biểu Quốc Hội, HĐND tỉnh và Văn phòng Uỷ Ban Nhân Dân (UBND) tỉnh Long An.

Theo đó, HĐND tỉnh quyết định thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Long An và thành lập Văn phòng UBND tỉnh Long An trên cơ sở tách Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Long An, Văn phòng UBND tỉnh Long An có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Trước đó, căn cứ vào Nghị quyết số 580/2018/UBTVQH14 ngày 04/10/2018 của UBTVQH về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND cấp tỉnh và Công văn số 369/UBTVQH14-CTĐB ngày 01/12/2018 của UBTVQH về việc thí điểm hợp nhất 03 Văn phòng; HĐND tỉnh Long An khóa IX (kỳ hợp thứ 12) đã ban hành Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Long An, Văn phòng HĐND tỉnh Long An và Văn phòng UBND tỉnh Long An thành Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Long An. Theo nghị quyết, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Long An và cơ quan hành chính nhà nước tương đương cấp sở thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu tổng hợp, phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh và UBND tỉnh. Ngoài ra, tại Hội nghị lần thứ 12 của Ban Chấp hành Đảng hộ tỉnh Long An khóa X, việc hợp nhất này là một trong những nội dung được bổ sung vào Đề án số 02-ĐA/TU về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Long An theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Được biết, tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 20 (khóa X) đã quyết định: Tách Đoàn Nghệ thuật Cải lương Long An từ Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh ra hoạt động độc lập trực thuộc Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch; không sáp nhập Ban Quản lý dự án công trình giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án nông nghiệp thuộc Sở nông nghiệp và Phát triển nông thông vào Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh; thành lập lại Trung tâm Xúc tiến du lịch trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và chấm dứt việc thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND tỉnh theo Nghị quyết số 580/2018/UBTVQH14 ngày 04/10/2018 của Uỷ Ban Thường Vụ Quốc Hội./.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *