(MK - ASEAN) - Xác định “Dân vận khéo” là một trong những yếu tố quyết định cho sự thành công trong xây dựng NTM, ngay từ khi bắt đầu triển khai chương trình, Long An đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn khối dân vận các cấp xây dựng các mô hình phù hợp, hiệu quả.

Từ thành công của công tác dân vận, đã giúp người dân nhận thức được vai trò vừa là chủ thể thực hiện, vừa là người thụ hưởng trong XD NTM, nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng NTM bằng những việc làm cụ thể: Tham gia các phong trào làm đường giao thông nông thôn, giúp nhau giảm nghèo, phát triển kinh tế gia đình, xây dựng gia đình văn hóa… Cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp xây dựng đường làng, ngõ xóm, đường giao thông nông thôn, công trình thủy lợi, cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống, sản xuất…

Tại huyện Cần Đước – địa phương được xem là có phong trào “Dân vận khéo” tiêu biểu tại Long An, Ban Dân vận Huyện ủy Cần Đước đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn khối dân vận xã phối hợp các tổ chức chính trị, đoàn thể xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động để hội viên, đoàn viên và nhân dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm trong việc đóng góp sức người, sức của cùng tham gia xây dựng NTM; lồng ghép nội dung xây dựng NTM vào các cuộc họp, sinh hoạt của các chi tổ hội, đoàn thể, tùy theo chức năng, nhiệm vụ để xây dựng các mô hình phù hợp, hiệu quả.

Cùng với đó, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận từ huyện đến cơ sở thường xuyên được kiện toàn và đổi mới các nội dung tuyên truyền theo hướng gần dân, sát dân, lắng nghe, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để có biện pháp giúp đỡ phù hợp.

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Cần Đước – ông Nguyễn Văn Hùng khẳng định: Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng NTM, đô thị văn minh được các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện quan tâm, qua đó huy động được sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị, khơi dậy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân chung tay xây dựng NTM.

Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở các địa phương, đơn vị; biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào.

Qua 5 năm triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” từ năm 2016 cho đến nay, đã có 408 tập thể và 977 cá nhân được khen thưởng các cấp trên mọi lĩnh vực.

Đến nay, toàn huyện Cần Đước đã có 12 xã được công nhận đạt xã NTM; các xã còn lại đạt trung bình 17,8 tiêu chí; 100% hộ dân có điện thắp sáng; 100% xã có đường ô tô đến trung tâm; 100% trường học, trạm y tế được xây dựng kiên cố…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *