(TBMK) - UBND tỉnh Long An vừa nghiêm khắc nhắc nhở một loạt các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, nhưng chưa đặt bảng thông tin dự án theo quy định. UBND tỉnh Long An yêu cầu chậm nhất đến ngày 30/8 phải lắp đặt xong.

Theo UBND tỉnh Long An, thời gian qua, công tác phổ biến, công khai thông tin các dự án đầu tư (DA ĐT) công và các DA ĐT ngoài ngân sách trên địa bàn còn hạn chế. Theo đây – Nhiều chủ đầu tư đã “vượt rào”, không công bố thông tin dự án hoặc không cập nhật thông tin dự án, làm cho chính quyền địa phương và người dân rất khó giám sát tiến độ thực hiện dự án.

Nhằm chấn chỉnh, đi đến chấm dứt tình trạng này – UBND tỉnh Long An đã chỉ đạo tất cả DA ĐT (bao gồm đầu tư công và ngoài ngân sách) phải công khai thông tin DA. Tỉnh yêu cầu: Các bảng thông tin DA phải được in và lắp đặt tại chân công trình đảm bảo mọi người dân đều đọc được thông tin theo quy định và đảm bảo mỹ quan. Việc xác định vị trí để lắp đặt các bảng thông tin dự án phải thống nhất với UBND cấp huyện. UBND tỉnh Long An cũng yêu cầu: Tất cả DA đang triển khai chưa lắp đặt bảng thông tin DA – Yêu cầu chậm nhất đến ngày 30/8/2019 phải lắp đặt xong các bảng thông tin này. Với các DA sẽ triển khai, thời gian lắp đặt bảng thông tin chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày chủ đầu tư nhận được giấy phép thỏa thuận địa điểm đầu tư hoặc quyết định đầu tư.

Đồng thời – Các bảng thông tin DA phải có chỗ để cập nhật thông tin tiến độ thực hiện DA, ghi rõ các khó khăn, vướng mắc nếu DA thực hiện không đúng tiến độ (cập nhật thông tin ít nhất 3 tháng/lần, nếu DA thực hiện đúng tiến độ thì không phải cập nhật). Đối với các DA có vốn đầu tư ngoài ngân sách – Nội dung thông tin phải bảo đảm cung cấp các nội dung chủ yếu như: Tên DA (có ghi rõ số, ngày văn bản của cấp có thẩm quyền quyết định thỏa thuận địa điểm DA ĐT hoặc quyết định đầu tư); đại diện chủ đầu tư (tên đơn vị chủ đầu tư, họ và tên, chức vụ, địa chỉ liên hệ, số điện thoại). Và quy mô dự án (có trích lục bản đồ ranh đất); vốn đầu tư; dự kiến tiến độ thực hiện dự án (nêu rõ dự kiến thời gian thực hiện công tác giải phóng mặt bằng…); ghi chú, cập nhật quá trình đầu tư, ghi rõ nguyên nhân trễ do nguyên nhân chủ quan hay khách quan (nếu có).