(MK-ASEAN) – Tỉnh Hải Dương sẽ thưởng từ 10-30 triệu đồng cho các sản phẩm đạt OCOP từ 3-5 sao…

UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành Kế hoạch thực hiện “Đề án Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hải Dương” (gọi tắt là Đề án OCOP) năm 2021.

Kế hoạch cho biết, UBND tỉnh sẽ hỗ trợ kinh phí thưởng cho các sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên nhằm khuyến khích, động viên các chủ thể tham gia Chương trình OCOP, tạo phong trào sâu, rộng trong nhân dân về chương trình.

Theo đó, sản phẩm đạt 5 sao sẽ được thưởng 30 triệu đồng/sản phẩm; sản phẩm đạt 4 sao được thưởng 20 triệu đồng/sản phẩm; sản phẩm đạt 3 sao được thưởng 10 triệu đồng/sản phẩm.

Năm 2021, Hải Dương sẽ thưởng từ 10-30 triệu đồng/sản phẩm OCOP đạt từ 3-5 sao

Cũng theo Kế hoạch, UBND tỉnh Hải Dương sẽ hỗ trợ khảo sát, tư vấn xây dựng hồ sơ, tem bì nhãn mác, truy suất nguồn gốc, xúc tiến thương mại… cho 01 sản phẩm hoàn chỉnh; Hỗ trợ kinh phí để thực hiện xác lập quyền sở hữu trí tuệ; hỗ trợ để duy trì và phát triển thương hiệu, nhãn hiệu, mã số, mã vạch, tem truy xuất nguồn gốc, hỗ trợ xây dựng hồ sơ công bố chất lượng, kiểm tra chất lượng dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm cho các sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP (70 cơ sở); Hỗ trợ hoàn thiện quy cách đóng gói, thiết kế, in bao bì, nhãn mác cho các chủ thể sản xuất có sản phẩm tham gia Chương trình OCOP (30 cơ sở).

Đồng thời, hỗ trợ mua máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất phục vụ phát triển tiểu thủ công nghiệp cho 06 dự án; Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất cho 02 dự án.

Về hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, UBND tỉnh Hải Dương sẽ hỗ trợ Kế hoạch liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm gồm 9 Kế hoạch đã phê duyệt năm 2020 (hỗ trợ nội dung thực hiện trong năm 2021) và 03 Kế hoạch mới năm 2021; Hỗ trợ Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho 02 dự án năm 2021; Hỗ trợ các điểm trưng bày, cửa hàng giới thiệu sản phẩm OCOP đối với 03 điểm trưng bày/cửa hàng.

UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu các huyện, thành phố rà soát, xác định các chủ thể có sản phẩm tham gia Chương trình OCOP; lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm một số sản phẩm có lợi thế để tập trung hỗ trợ; các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn, hỗ trợ các chủ thể sản xuất lập kế hoạch/dự án triển khai thực hiện.

Trong năm 2021, Hải Dương phấn đấu toàn tỉnh sẽ có ít nhất 01 sản phẩm đạt 5 sao, 20 sản phẩm đạt 4 sao và 30 sản phẩm đạt 3 sao.

Tỉnh cũng xác định, hoàn thiện, nâng cấp các sản phẩm có thế mạnh của các địa phương và phát triển các sản phẩm đăng ký mới; Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị cho các bên tham gia chương trình OCOP; Nâng cao năng lực bộ máy quản lý thực hiện Đề án OCOP từ tỉnh đến cơ sở; nâng cao nhận thức cho người dân về Chương trình OCOP.

UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tích cực chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các chủ thể thực hiện tốt các nội dung hoạt động của Đề án OCOP; phát huy tối đa tính chủ động, sáng tạo của người dân, các chủ thể sản xuất trong thực hiện Đề án OCOP.

* Mới đây, ngày 30/12/2020, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định số 4025/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng sản phẩm thuộc “Đề án Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hải Dương” năm 2020. Theo đó, công nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên đối với 60 sản phẩm của 31 chủ thể là các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh Hải Dương, gồm có 36 sản phẩm 3 sao và 24 sản phẩm 4 sao.

Như vậy, đến nay, tỉnh Hải Dương đã có 73 sản phẩm OCOP gồm có 36 sản phẩm 4 sao và 37 sản phẩm 3 sao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *