(TBMK) - Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, lũy kế đến hết tháng 9/2019, số chi BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 232.741 tỷ đồng, đạt 70,08% kế hoạch cả năm.

Trong đó, chi BHXH từ nguồn ngân sách 31.982 tỷ đồng, chi BHXH từ quỹ BHXH 118.460 tỷ đồng, chi quỹ BHTN 4.641 tỷ đồng và ước chi khám chữa bệnh (KCB) BHYT 77.658 tỷ đồng.

Về giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN, tính đến hết ngày 30/09/2019, toàn ngành đã giải quyết 10.622 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; 78.071 người hưởng trợ cấp 1 lần; 986.776 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Lũy kế 9 tháng đầu năm, đã giải quyết 86.209 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; giải quyết 647.931 người hưởng trợ cấp 1 lần; 7.851.307 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Trong tháng 9, cả nước có khoảng 14,55 triệu lượt người KCB BHYT nội trú và ngoại trú; lũy kế 9 tháng đầu năm có khoảng 134,002 triệu lượt người KCB BHYT.

Đến hết tháng 9/2019, số chi các loại bảo hiểm là 232.741 tỷ đồng, đạt 70,08% kế hoạch cả năm (Ảnh minh họa, nguồn Internet)

Cũng trong tháng 9, ngành BHXH đã phối hợp với ngành Lao động – Thương binh và Xã hội giải quyết cho 67.884 người hưởng chế độ BHTN; lũy kế 9 tháng đầu năm đã giải quyết cho khoảng 642.131 người hưởng chế độ BHTN (bao gồm cả trợ cấp thất nghiệp và hỗ trợ học nghề).

Theo BHXH Việt Nam, trong tháng 10/2019, ngành tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại các nghị quyết của Chính phủ. Tập trung triển khai Kế hoạch của BHXH Việt Nam về thực hiện Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 10/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành ở Trung ương; các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, đặc biệt là các văn bản quy định, hướng dẫn, sửa đổi bổ sung mới của Chính phủ và các bộ, ngành.

Bên cạnh đó, Chỉ đạo BHXH các tỉnh tập trung phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất tại các đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng BHXH, BHYT; tăng cường kiểm soát việc giải quyết các chế độ BHXH, BHTN, chi phí KCB BHYT; kịp thời xử lý và kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *