(MK - ASEAN) - Năm 2020, hầu hết các chỉ tiêu của ngành NN&PTNT Hòa Bình đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Trên nền tảng vững chắc đó, ngành NN&PTNT Hòa Bình đang nỗ lực, quyết tâm hoàn thành tốt hơn nữa các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021.

Năm 2020, hầu hết các chỉ tiêu của ngành NN&PTNT đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra: Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 11,39 nghìn tỷ đồng; tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạ t95,2%, tăng 2,2% so với cùng kỳ, vượt 0,2% kế hoạch; tỷ lệ che phủ rừng duy trì ổn định 51,5%.

Lãnh đạo Sở NN&PTNT Hòa Bình trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020

Trong năm 2020, Hòa Bình có thêm 5 xã về đích NTM, nâng tổng số xã về đích NTM là 58 xã (chiếm 44,27%), trung bình 1 xã đạt 15,31 tiêu chí; có 7 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 46 khu dân cư kiểu mẫu, 151 vườn mẫu.

Cùng với đó, Hòa Bình cũng có thêm 44 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, nâng tổng số sản phẩm OCOP cấp tỉnh là 71 sản phẩm.

Trên những kết quả tích cực đó, năm 2021, ngành NN&PTNT Hòa Bình đề ra mục tiêu: Tiếp tục xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn, giá trị gia tăng cao; ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng ngành đạt 4,5%. Giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản đạt 12,2 nghìn tỷ đồng. Đảm bảo độ che phủ rừng trên 51,5%. Có thêm 6 xã về đích NTM, nâng tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM lên 48,8%, trung bình 1 xã đạt 15,5 tiêu chí…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *