(MK - ASEAN) - Theo dòng lịch sử cách mạng của đất nước, 90 năm qua, ngành Tuyên giáo của Đảng đã đồng hành cùng với tiến trình dựng nước và giữ nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Ngành Tuyên giáo đã có những cống hiến xuất sắc và trưởng thành vượt bậc qua các thời kỳ lịch sử cách mạng, là niềm tự hào của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Thành tựu 90 năm truyền lửa cách mạng, thắp sáng niềm tin

90 năm qua, ngành Tuyên giáo đã đổi qua nhiều tên gọi, nhưng chức năng tham mưu chiến lược cho Đảng trên mặt trận chính trị, tư tưởng, văn hóa, khoa giáo vẫn luôn thống nhất và xuyên suốt. Công tác tuyên giáo đã góp phần xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng của Đảng; động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nêu cao chủ nghĩa anh hùng Cách mạng, đánh thắng mọi kẻ thù hung bạo, giữ vững bờ cõi thiêng liêng, đưa cả nước đi lên xây dựng Chủ nghĩa xã hội. Dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, Việt Nam ta đã lập nên biết bao kỳ tích như những mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc:

Kỳ tích về một cuộc cách mạng long trời lở đất năm 1945 – Cách mạng Tháng Tám và việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc, cũng là khởi đầu một thời đại mới – Thời đại Hồ Chí Minh.

90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên Giáo của Đảng – Tư liệu TTXVN

Kỳ tích về hai cuộc kháng chiến cứu nước, lần lượt đánh bại cả chủ nghĩa thực dân cũ lẫn chủ nghĩa thực dân mới, giữ vững độc lập, thống nhất của đất nước, với những chiến công lừng lẫy: Điện Biên Phủ và Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Kỳ tích về sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội mà đỉnh cao là công cuộc mới toàn diện được tiến hành 45 năm qua, với những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử, làm thay đổi căn bản, toàn diện đất nước, không ngừng nâng cao sức mạnh tổng hợp của quốc gia và vị thế quốc tế của Việt Nam.

Đóng góp vào những thành tựu, kỳ tích vẻ vang của đất nước, của Đảng, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tuyên giáo luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Những đóng góp to lớn đó của ngành Tuyên giáo luôn được nhân dân trân trọng, được Đảng và Nhà nước ghi nhận. Ngành Tuyên giáo đã được tặng thưởng Huân chương Sao Vàng và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương (Nay là Ban Tuyên giáo Trung ương) đón nhận Huân chương Sao vàng năm 2002 – Tư liệu

Và từ năm 2000, ngày 1 tháng 8 hàng năm được Bộ Chính trị công nhận là Ngày Truyền thống công tác tư tưởng – văn hóa của Đảng. Đến năm 2007, Ban Bí thư đã quyết định đây cũng là Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng sau khi Ban tư tưởng – văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ngày Truyền thống  Tuyên Giáo được công nhận trên cơ sở của sự kiện quan trọng diễn ra vào ngày 1-8-1930. Đó là ngày Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam xuất bản tài liệu “ngày Quốc tế đỏ 1-8” nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế đỏ 1-8. Đây là tài liệu duy nhất, sớm nhất còn lưu giữ cho đến nay đề rõ “Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ấn hành”.

Tầm nhìn, trọng trách “đi trước đón đầu” trong tình hình mới

Không có một giai cấp cách mạng nào lại không làm tốt công tác tuyên truyền cách mạng, giác ngộ quần chúng, coi đó là mục tiêu hàng đầu, không thể thiếu được. Chính vì vậy, ngay từ những năm đầu đi tìm đường cứu nước và suốt cả đời mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn lấy việc tuyên truyền cách mạng làm nhiệm vụ và mục tiêu cách mạng của mình. Quan điểm ấy luôn là kim chỉ nam xuyên suốt cho nhiệm vụ xây dựng ngành Tuyên giáo của Đảng mọi thời kỳ, nhất là trong tình hình mới.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, UV Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”– Nguồn Ban Tuyên Giáo Trung ương

Trọng trách luôn phải tiên phong, “đi trước đón đầu” trong công tác tuyên truyền cách mạng đòi hỏi ngành Tuyên giáo phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, thể hiện tính kế thừa và phát triển. Nhất là trong thời đại 4.0, những thành tựu của khoa học công nghệ, nhất là khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo ngày càng phát triển, sự phát triển của mạng internet, mạng xã hội, viễn thông… đã đem lại nhiều lợi ích, một thế giới thông tin khổng lồ. Người dân có thêm nhiều kênh thông tin để đáp ứng nhu cầu lao động, học tập, giải trí của mình nhưng kéo theo đó là những thách thức không nhỏ cho ngành Tuyên giáo khi mà các thế lực thù địch đã và đang lợi dụng triệt để mạng xã hội nhằm xuyên tạc, kích động, xúi giục, lôi kéo người dân bằng những thông tin xấu độc, bịa đặt.

Cùng với bối cảnh quốc tế ngày càng phức tạp khó lường như: xung đột địa chính trị vẫn còn gay gắt, đại dịch Covid-19 đang hoành hành, an ninh năng lượng, ô nhiễm môi trường đang đặt ra nhiều vấn đề cấp bách… đặc biệt, trong nước đang diễn ra Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng… đòi hỏi vai trò tuyên truyền của ngành Tuyên giáo là rất lớn. Nhiệm vụ tiên quyết được ngành Tuyên giáo đề ra lúc này là: Tuyệt đối không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng các cơ hội để chống phá Đảng, chống phá sự đoàn kết thống nhất dân tộc, phá hoại vai trò, vị thế của Việt Nam trên chính trường thế giới.

Với vai trò đi trước – mở đường, “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, thuyết phục, hiệu quả”, công tác Tuyên giáo từ trung ương đến cơ sở xác định lấy thực tiễn làm gốc, đồng hành, tham gia trực tiếp hơn nữa vào quá trình phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị vững vàng. Người làm công tác Tuyên giáo phải là một chiến sĩ thực sự trên mặt trận tư tưởng, có kiến thức sâu rộng, am hiểu nhiều lĩnh vực; tận tụy với nghề và gương mẫu trong cuộc sống.

Ngành Tuyên giáo phải là tuyến đầu, là lá chắn thép cho công tác phòng, chống, ngăn chặn nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay trong nội bộ Đảng; tiếp tục đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các luận điệu tuyên truyền phản động, xuyên tạc, những thông tin xấu, độc; không để các thế lực thù địch lợi dụng, kích động, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân, bảo vệ công cuộc đổi mới, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo cắt băng khánh thành Nhà Bia Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam – Nguồn Ban Tuyên Giáo Trung ương

Trọng trách ngày càng nhiều và thực tiễn đòi hỏi ngày càng gắt gao chính là tiền đề tạo nên sức bật cho ngành Tuyên giáo của Đảng không ngừng nỗ lực, làm cho mình “theo kịp sự tiến bộ của nhân dân”, của xã hội như Bác Hồ từng mong muốn. Tin tưởng rằng, phát huy truyền thống vẻ vang 90 năm qua, ngành Tuyên giáo luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước trong thời kỳ mới, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng và nhân dân./.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *