(MK-ASEAN) – Sau 9 năm thực hiện Chương trình MTQG XDNTM, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã có 48/54 xã thuộc khu vực miền núi đạt chuẩn NTM. Chương trình XDNTM đã mang lại diện mạo mới cho các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại Ninh Bình, Chương trình MTQG XDNTM tại các xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo hết sức toàn diện; nhiều chính sách đặc thù dành cho phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã phát huy hiệu quả thiết thực.

Giao thông nông thôn tại Cúc Phương (huyện Nho Quan) ngày một hoàn thiện

Tiêu biểu như từ nguồn vốn Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có 5 xã và 24 thôn bản đặc biệt khó khăn được thụ hưởng với tổng số vốn là 66.931 triệu đồng, trong đó vốn hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng 48.863 triệu đồng, vốn sự nghiệp 18.068 triệu đồng.

Các địa phương được thụ hưởng nguồn vốn này đã thực hiện 79 công trình, trong đó 14 công trình giáo dục, 46 công trình đường giao thông nông thôn, 18 công trình nhà văn hóa, 1 công trình thủy lợi.

Ngoài ra, nguồn vốn 135 cũng đã hỗ trợ trực tiếp giống vật nuôi, thuốc phòng bệnh cho vật nuôi, phân bón, giống cây trồng cho hộ nghèo, cận nghèo thuộc các xã, thôn đặc biệt khó khăn; trợ giúp đào tạo pháp lý cho cán bộ thực hiện chính sách và đào tạo nâng cao kiến thức phát triển kinh tế hộ gia đình cho hộ nghèo, cận nghèo thuộc các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn, với tổng kinh phí thực hiện 14.359 triệu đồng. Đây chính là “đòn bẩy” giúp các xã nghèo vươn lên phát triển kinh tế.

Cùng với nguồn vốn 135, Ninh Bình đã huy động các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia khác. Theo đó, lũy kế đến hết năm 2020, toàn tỉnh huy động được 13.120 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 239,3 tỷ đồng; ngân sách địa phương 1.912,5 tỷ đồng; vốn lồng ghép từ các chương trình dự án 2.041 tỷ đồng; vốn tín dụng 7.743,2 tỷ đồng; vốn hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp 718,4 tỷ đồng; vốn huy động cộng đồng dân cư 465,6 tỷ đồng…

Mặc dù được Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, tạo nên những chuyển biến tích cực ở những xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi nhưng nhìn chung những đổi thay này vẫn còn chậm, khoảng cách chênh lệch còn lớn so với vùng đồng bằng; sự phát triển còn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế vùng.

Đặc biệt, ở các xã vùng đồng bào dân tộc miền núi cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, sản xuất nông nghiệp còn chiếm tỷ trọng cao, tập quán canh tác vẫn còn lạc hậu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất chưa nhiều; kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội còn nhiều bất cập, chưa đồng bộ; đời sống còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn cao; chất lượng giáo dục và nguồn nhân lực trình độ còn thấp, đội ngũ cán bộ y tế cơ sở và trang thiết bị y tế còn thiếu…

Vì vậy, để tập trung XDNTM ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi rất cần có sự quan tâm hơn nữa của Đảng và Nhà nước để triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia như: Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững; Chương trình MTQG XDNTM; Chương trình tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *