(MK – ASEAN) – Giai đoạn 2015 - 2020, sản xuất nông nghiệp của Bến Tre đã vượt nhiều khó khăn, thách thức. Các chỉ tiêu cơ bản về số lượng, năng suất, chất lượng, hiệu quả trên cây trồng, vật nuôi đều đạt và vượt mục tiêu nghị quyết (NQ) đề ra, phát triển theo hướng ổn định, bền vững.

Giai đoạn 2015 – 2020, điểm nhấn trong phát triển kinh tế nông nghiệp của tỉnh Bến Tre là kết quả thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới (NTM).

Bến Tre đã công nhận 49 xã đạt chuẩn NTM (chỉ tiêu NQ 45 xã, Trung ương giao 50 xã). Huyện Chợ Lách có 10/10 xã đạt chuẩn NTM. TP. Bến Tre đang hoàn thiện hồ sơ trình Trung ương công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM trong năm 2020.

Theo ông Nguyễn Văn Buội – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Bến Tre: Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân khu vực I ước đạt 5,04%, vượt chỉ tiêu so với NQ Đảng bộ sở (2,86%). Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân của ngành nông nghiệp (khu vực I) trong giai đoạn 2016 – 2020 tăng bình quân 3,73%/năm (so NQ 4%).

Bến Tre đã hình thành được các vùng chuyên canh theo hướng hữu cơ, an toàn và thực hành nông nghiệp tốt trên các sản phẩm nông nghiệp chủ lực

Trong lĩnh vực trồng trọt, diện tích và sản lượng lúa đều giảm (diện tích giảm 12.812ha). Thay vào đó, chuyển đổi sang các loại cây trồng khác như dừa, cây ăn quả. Diện tích dừa toàn tỉnh đến nay đạt 73 ngàn ha, tăng 5.576ha so với năm 2015. Diện tích cây ăn trái tăng 1.340ha, chủ yếu chuyển đổi qua dừa và bưởi. Cây ăn trái đã từng bước chuyển đổi theo hướng chú trọng đến chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng thời, hình thành được các vùng chuyên canh theo hướng hữu cơ, an toàn và thực hành nông nghiệp tốt trên các sản phẩm nông nghiệp chủ lực.

Cùng với đó, chăn nuôi từng bước phát triển theo hướng tập trung, an toàn sinh học, gắn với bảo vệ môi trường. Tổng đàn bò đạt 88,8%, đàn heo đạt 70,7% so với NQ, nguyên nhân chủ yếu do bệnh dịch tả heo châu Phi và bệnh lở mồm long móng. Đàn gia cầm đạt 112%, NQ đề ra.

Diện tích thủy sản đạt 45.850ha, giảm 200ha so với năm 2015 và đạt 97,6% so với NQ. Tổng sản lượng nuôi đạt 281 ngàn tấn, tăng gần 30 ngàn tấn so với năm 2015 (đạt 94% NQ), trong đó chủ lực là tôm biển, cá tra. Năng suất mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh đạt từ 8 – 10 tấn/ha/vụ; tôm sú 5,5 – 6 tấn/ha/vụ…

Diện tích dừa toàn tỉnh Bến Tre đến nay đạt 73 ngàn ha, tăng 5.576ha so với năm 2015

Các hình thức tổ chức sản xuất phát triển theo hướng liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ gắn với thị trường. Trong thực hiện Chương trình OCOP, tỉnh có 46 sản phẩm đạt 4 sao và 16 sản phẩm đạt 3 sao.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Bến Tre xác định phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên cơ sở thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả; gắn với xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực; xây dựng xã NTM, phát triển công nghiệp chế biến và bảo vệ môi trường để bảo đảm phát triển bền vững…

Bến Tre cũng đã xác định 3 nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ tới, đó là: Củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động cho các THT và HTX nông nghiệp đã thành lập; Tập trung thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm, chứng nhận 125 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn từ 3 sao cấp tỉnh trở lên; Đảm bảo các xã đạt chuẩn NTM có 80% HTX đạt loại khá trở lên…

Với những kết quả tích cực đã đạt được trong 5 năm qua, cùng phương hướng phát triển có trọng tâm, định hướng đúng đắn, tin rằng – “Tam nông” Bến Tre sẽ ngày một phát triển hơn nữa theo hướng bền vững, không những chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, mà còn không ngừng nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm nông nghiệp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *