(MK - ASEAN) - Vừa qua, Công ty Điện lực Long An (PCLA) tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2021 và Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2020.

Giám đốc PCLA – ông Lê Hoàng Oanh cho biết: Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng đơn vị đã nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh do cấp trên giao, bảo đảm cung cấp đầy đủ điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội địa phương.

PCLA tổ chức hội nghị người lao động và tổng kết sản xuất kinh doanh

Theo đó, PCLA thực hiện tốt vai trò bảo đảm cung cấp điện cho nhu cầu điện phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân. Kế hoạch đầu tư phát triển lưới điện, đặc biệt là điện phục sản xuất công nghiệp, lưới điện vùng sâu-vùng xa, tiêu chí nông thôn mới… được chú trọng thực hiện. Sản xuất kinh doanh có lợi nhuận, hoàn thành các nghĩa vụ đối với nhà nước,…

Điện thương phẩm đạt 6.487,5 triệu kWh, tăng trưởng 5,37% so với năm 2019. Tổn thất điện năng 3,28%, đạt kế hoạch cấp trên giao. Độ tin cậy cung cấp điện được đánh giá đạt khá cao so với yêu cầu.

Năm 2020, chỉ số tiếp cận điện năng của PCLA có nhiều chuyển biến tích cực. Công ty phát triển thêm 30.444 khách hàng. Đến nay, khách hàng của PCLA là 504.186 khách hàng. Việc thực hiện chính sách giảm tiền điện cho khách hàng bị ảnh hưởng dịch Covid-19 được triển khai kịp thời, nhanh chóng theo đúng tinh thần chỉ đạo.

Chủ tịch Công đoàn Cơ sở PCLA – ông Võ Duy Linh cho biết: Trong năm 2020, ngành điện thực hiện tốt các chế độ chính sách liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động theo đúng các quy định. Định kỳ hàng tháng, PCLA công khai phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ, thay đổi cơ cấu bộ máy tổ chức, công khai chế độ, chính sách của nhà nước, những quyết định của cấp có thẩm quyền liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ để người lao động nắm bắt.

PCLA thực hiện đầy đủ, đúng chính sách chế độ quy định của nhà nước cho người lao động, bảo đảm việc làm và thu nhập, đời sống ổn định, phát huy đầy đủ vai trò của người lao động.

Hướng tới năm 2021, trên tinh thần của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam với chủ đề “Chuyển đổi số và nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng”, PCLA tiếp tục nỗ lực, phấn đấu để thực hiện tốt nhiệm vụ do cấp trên giao. Trong đó, mục tiêu ngành điện đề ra là bảo đảm cung cấp điện ổn định, đáp ứng đầy đủ điện cho nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội địa phương với chất lượng và dịch vụ khách hàng ngày càng tốt hơn, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của tỉnh. Điện lực tiếp tục tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, duy trì nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *