(TBMK) – Huyện Thanh Ba hiện có 10/26 xã đạt chuẩn NTM; 3 xã đã hoàn thành mọi tiêu chí đang đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ xét công nhận đạt chuẩn NTM; 13xãcònlạiđãđạttừ11đến15 tiêu chí; 125/244 khu dân cư đạt chuẩn NTM… Đến nay, tổng huy động nguồn lực từ các nguồn vốn để thực hiện chương trình ước đạt trên 1.040 tỷ đồng, trên địa bàn huyện cơ bản không còn nợ đọng trong XD NTM…

Huyện đã thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với XD NTM và hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức XD NTM”, đến nay có trên 80% gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa, trên 95% khu dân cư văn hóa, 100% khu dân cư có nhà văn hóa. Công tác an sinh xã hội được chú trọng quan tâm. Mỗi năm tỷ lệ hộ nghèo của Thanh Ba giảm từ 2,2% trở lên, nhờ các chương trình đào tạo nghề và dự án giải quyết việc làm cho người lao động…

Năm 2019, huyện Thanh Ba phấn đấu có thêm 7 xã đạt chuẩn NTM, 2 xã cơ bản đạt chuẩn với 15 tiêu chí trở lên, các xã còn lại tăng từ 1 đến 2 tiêu chí.

Nghĩa Chi