(TBMK) – Trong năm 2020, tỉnh Phú Yên sẽ chuyển gần 668 ha đất nông nghiệp của TP. Tuy Hòa sang đất phi nông nghiệp, chuyển gần 97 ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở.

Một góc TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của TP. Tuy Hòa.

Theo đó, diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2020 theo kế hoạch là hơn 11.000 ha; trong đó đất nông nghiệp hơn 5.900 ha, đất phi nông nghiệp hơn 5.000 ha, đất chưa sử dụng gần 310 ha. Ngoài ra, UBND tỉnh Phú Yên cũng có kế hoạch thu hồi các loại đất trên địa bàn TP. Tuy Hòa, với diện tích hơn 900 ha, trong đó đất nông nghiệp gần 668 ha, đất phi nông nghiệp 269 ha.

UBND tỉnh Phú Yên cũng chuyển gần 668 ha đất nông nghiệp của TP. Tuy Hòa sang đất phi nông nghiệp, chuyển gần 97 ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *