Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh vừa giao Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh kiểm tra, tham mưu, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân liên quan đến xác nhận nguồn gốc đất, nhận chuyển nhượng đất đai không đúng quy định.

Theo ông Lê Trí Thanh, sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 2/7/2018, công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng trên địa bàn vùng Đông Nam của tỉnh đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ; việc mua mua bán đất trái phép để đầu cơ trục lợi, gây đột biến về giá đất đã được hạn chế; tình trạng người dân các vùng miền tập trung về khu vực vùng Đông Nam của tỉnh để mua đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp giảm đáng kể; công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng tại địa bàn các xã trong vùng đã được tăng cường, một số nơi buông lỏng quản lý đã được chấn chỉnh; việc xây dựng nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp của người dân đã được kiểm soát…

Nhiều khu đô thị bị bỏ hoang ở Điện Bàn

Tuy nhiên, nội dung Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 2/7/2018 có những điểm chưa phù hợp với quy định của Nhà nước và tình hình thực tiễn tại địa phương, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của một bộ phận nhân dân, nhất là các vùng có quy hoạch.

Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Chỉ thị 19/CT-UBND, yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong địa bàn vùng Đông, gồm: TX. Điện Bàn, TP. Hội An, TP. Tam Kỳ, huyện: Duy Xuyên, Thăng Bình và Núi Thành tiếp tục rà soát, đánh giá đầy đủ tình hình triển khai thi hành pháp luật về đất đai, xây dựng ở cấp xã, phường, thị trấn; trên cơ sở đó có kế hoạch, biện pháp cụ thể để chấn chỉnh, xử lý, khắc phục kịp thời những tồn tại, bất cập, hạn chế trong thực hiện từng nội dung nhiệm vụ quản lý đất đai, xây dựng ở địa phương.

“Chấn chỉnh và xử lý kịp thời hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý đối với tổ chức, cá nhân thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận không đúng quy định của pháp luật; cũng như đối với với việc buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép mà không xử lý kịp thời”, Chỉ thị do ông Lê Trí Thanh ký, nhấn mạnh.

Theo đó, tăng cường việc kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở các cấp và các đối tượng sử dụng đất; rà soát điều chỉnh hoặc hủy bỏ các dự án, công trình có trong kế hoạch sử dụng đất hằng năm mà đã quá 3 năm nhưng chưa thực hiện theo quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất.

Tăng cường kiểm tra để phát hiện hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các tập thể, cá nhân cố tình xác lập hồ sơ để công nhận quyền sử dụng các loại đất bằng hình thức như: ký xác nhận hồ sơ giấy tờ nhà, đất lùi thời gian hoặc xác nhận không đúng nguồn gốc quản lý, sử dụng đất, không đúng thời điểm thực tế sử dụng của người sử dụng đất; hồ sơ tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất tại khu vực đã công bố, công khai quy hoạch xây dựng, kế hoạch sử dụng đất cho công trình, dự án. Trường hợp phát hiện có tình trạng cố tình hợp thức hóa thì Chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm trước UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND tỉnh.

Thực hiện các thủ tục liên quan như cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng tại các xã, phường, thị trấn; thủ tục tách thửa để chuyển nhượng, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất tại các khu vực phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng các quy định pháp luật về đất đai, xây dựng và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Quản lý sử dụng đất ở vùng Đông Quảng Nam đang lộ ra nhiều bất cập

Những khu vực đã được công bố, công khai quy hoạch xây dựng, kế hoạch sử dụng đất cho các công trình, dự án đầu tư phát triển xây dựng vùng Đông của tỉnh (còn trong thời hạn công khai, công bố), các dự án đầu tư xây dựng nhà ở đã được lựa chọn nhà đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư thì yêu cầu Chủ tịch UBND cấp xã tăng cường công tác quản lý hiện trạng.

Riêng đối với người sử dụng đất không được thực hiện các nội dung: Thay đổi mục đích sử dụng, làm biến động ranh giới thửa đất, tự ý chia tách thửa đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép; Đào, đắp, có san lấp, xây dựng sai mục đích sử dụng đất, làm biến dạng địa hình tự nhiên khu vực đất; việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng không đúng với mục đích sử dụng đất đã được cấp quyền sử dụng; Chuyển nhượng quyền sử dụng đối với các loại đất sản xuất nông nghiệp, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản không đúng đối tượng theo quy định của pháp luật; Không được tự ý xây dựng mới nhà ở, công trình, kể cả mở rộng (nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép theo quy định của pháp luật).

Thực hiện quản lý quỹ đất chưa sử dụng, đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn theo đúng các quy định hiện hành. Quỹ đất chưa sử dụng, đất công ích của xã, phường, thị trấn phải được xác lập hồ sơ, mở sổ sách cập nhật quản lý chi tiết đến từng thửa đất và công khai danh mục chi tiết quỹ đất công ích, đất chưa sử dụng của xã, phường, thị trấn đã cho thuê, cho mượn tại kỳ họp cuối năm của Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN cấp xã.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng và xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng quản lý đất đai, xây dựng, để phát sinh tình trạng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tự ý chia lô, tách thửa, xây dựng các công trình; tự chuyển đổi mục đích sử dụng đất; lấn chiếm hành lang các công trình giao thông, thủy lợi, công trình công cộng khác, lấn chiếm đất chưa sử dụng, đất công ích do địa phương quản lý để xây dựng nhà ở, xây dựng công trình khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

(Chỉ thị 19/CT-UBND, do ông Lê Trí Thanh, ký ban hành)

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì hoặc phối hợp với Thanh tra tỉnh, UBND cấp huyện tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai tại các địa phương; tổ chức kiểm tra, rà soát, xử lý dứt điểm những trường hợp đất đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh nhưng chậm đưa vào sử dụng, không sử dụng, sử dụng đất không đúng mục đích, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép; tập trung kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng quỹ đất chưa sử dụng, đất công ích của xã, phường, thị trấn…

Sở Xây dựng rà soát các quy định đã ban hành để tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung nhằm thực hiện nghiêm công tác quản lý đầu tư xây dựng, quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng, cấp phép xây dựng có thời hạn và xử lý vi phạm trật tự xây dựng (trong đó lưu ý hướng dẫn các địa phương quản lý, xử lý vi phạm việc xây dựng nhà ở tại các xã) phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương và các quy định pháp luật hiện hành.

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra phát hiện các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực xây dựng; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định trong xây dựng công trình theo thẩm quyền quy định. Kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, xử lý trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp huyện, các tổ chức, cá nhân được phân công quản lý trật tự xây dựng để xảy ra vi phạm trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn.

Đất đai, xây dựng ở vùng Đông của tỉnh Quảng Nam cần được quản lý chặt chẽ hơn khi mà có nhiều nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội đầu tư lâu dài tại đây.

Thanh tra tỉnh thực hiện và hướng dẫn thanh tra cấp huyện thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai; việc quản lý, sử dụng quỹ đất chưa sử dụng, đất công ích tại các địa phương trong khu vực vùng Đông và xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra các sai phạm. Xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân liên quan đến xác nhận nguồn gốc đất, nhận chuyển nhượng đất đai không đúng quy định của pháp luật.

Công an tỉnh chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố: Tam Kỳ, Hội An, huyện: Núi Thành, Thăng Bình, Duy Xuyên và TX. Điện Bàn, các đơn vị nghiệp vụ thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình liên quan đến an ninh trật tự; thu thập, xác minh thông tin tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng đất không đúng quy định, báo cáo đề xuất, tham mưu UBND tỉnh xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm; trường hợp cố ý vi phạm thì xem xét đề xuất xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

 

 

 

Theo Reatimes.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *