(MK - ASEAN) - Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn Quảng Ninh đã chuyển dần từ nâng cao số lượng các tiêu chí sang chất lượng tiêu chí, phấn đấu đạt mục tiêu xây dựng NTM kiểu mẫu, NTM nâng cao.

Thực hiện xây dựng xã NTM kiểu mẫu theo Quyết định số 691/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quảng Ninh đã triển khai đồng bộ các giải pháp, tạo sự chuyển biến tích cực trong đời sống nhân dân; người dân nhận thức được vai trò chủ thể, tự giác tham gia xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu bằng nhiều việc làm cụ thể…

Nông thôn mới đã giúp các công trình hạ tầng nông thôn tại Quảng Ninh từng bước được đầu tư xây dựng, ngày càng khang trang, hiện đại

Diện mạo nông thôn, cảnh quan môi trường có nhiều khởi sắc; phong trào xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu ngày càng đi vào cuộc sống, cổ vũ động viên nhân dân hưởng ứng thực hiện.

Tiêu biểu, tại thị xã Đông Triều, với việc 4 xã trên địa bàn vừa chính thức nhận quyết định công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2020 (Tân Việt, Bình Khê, An Sinh và Yên Đức) và 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (Tràng Lương, Hồng Thái Đông và Hồng Thái Tây), đã nâng số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trên địa bàn là 5. Trong đó, năm 2019, xã Việt Dân là địa phương đầu tiên trong cả nước đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Thị xã Đông Triều đã và đang là điểm sáng của tỉnh Quảng Ninh và cả nước về chương trình này.

Thời gian tới, Quảng Ninh sẽ tiếp tục, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Các ngành, địa phương sẽ vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, trên cơ sở các tiêu chí được phân công phụ trách; gắn trách nhiệm hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu được phân công với nhiệm vụ của ngành và công tác thi đua hàng năm; chú trọng đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển sản phẩm thông qua Chương trình OCOP; rà soát, điều chỉnh bổ sung hoàn thiện các Bộ tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu sát thực tế…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *