(MK-ASEAN) – Chính phủ vừa ban hành Nghị định 89/2020/NĐ-CP ngày 04/8/2020 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Nghị định gồm 4 Chương, 13 Điều.

BHXH Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ

Văn bản này quy định Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ có chức năng tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT); tổ chức thu, chi chế độ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); quản lý và sử dụng các quỹ BHXH, BHTN, BHYT; thanh tra chuyên ngành việc đóng BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của pháp luật.

BHXH Việt Nam chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về BHXH, BHTN; của Bộ Y tế về BHYT; của Bộ Tài chính về chế độ tài chính đối với các quỹ BHXH, BHTN, BHYT.

BHXH Việt Nam có nhiệm vụ, quyền hạn: Ban hành văn bản hướng dẫn về thủ tục, chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện việc giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT; thu, chi BHXH, BHTN và BHYT; về thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của pháp luật; ban hành các văn bản cá biệt và văn bản quản lý nội bộ ngành BHXH Việt Nam;

Xác định, khai thác và quản lý đối tượng thuộc diện tham gia BHXH, BHTN, BHYT; tổ chức khai thác, đăng ký và quản lý đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, tổ chức thu hoặc ủy quyền cho tổ chức dịch vụ thu các khoản đóng BHXH, BHTN, BHYT của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, người sử dụng lao động và cá nhân theo quy định của pháp luật. Tiếp nhận các khoản kinh phí từ ngân sách nhà nước chuyển sang để chi các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật;

Tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí; tử tuất; dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản và sau khi điều trị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; khám, chữa bệnh theo quy định của pháp luật;

Tổ chức ký hợp đồng với các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật; kiểm tra, giám sát thực hiện hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT; tổ chức thực hiện giám định BHYT theo quy định của pháp luật BHYYT; bảo vệ quyền lợi của người tham gia BHYT và chống lạm dụng, trục lợi chế độ BHYT;

Kiểm tra việc đóng, trả BHXH, BHTN, BHYT  đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng lao động, cá nhân; từ chối việc đóng và yêu cầu chi trả các chế độ BHXH, BHTN, BHYT không đúng quy định của pháp luật;…

Về quản lý và sử dụng quỹ BHXH, BHTN, BHYT, BHXH Việt Nam quản lý và sử dụng các quỹ BHXH, bao gồm: quỹ hưu trí và tử tuất, quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quỹ ốm đau và thai sản; quỹ BHTN; quỹ BHYT theo nguyên tắc tập trung thống nhất, công khai, minh bạch, đúng mục đích theo quy định của pháp luật; tổ chức hạch toán các quỹ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của pháp luật;

Hằng năm, xây dựng và tổ chức thực hiện phương án đầu tư quỹ BHXH, BHTN, BHYT  sau khi được Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội phê duyệt; thực hiện quản lý rủi ro đầu tư quỹ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của pháp luật.

BHXH Việt Nam được tổ chức và quản lý theo hệ thống dọc, tập trung, thống nhất từ Trung ương đến địa phương gồm có:

1- Ở Trung ương là BHXH Việt Nam.

2- Ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH tỉnh) trực thuộc BHXH Việt Nam.

3- Ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là BHXH huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH huyện) trực thuộc BHXH tỉnh.

4- Không tổ chức đơn vị BHXH huyện tại đơn vị hành chính là thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh, nơi có trụ sở BHXH cấp tỉnh đóng trên địa bàn.

BHXH Việt Nam có Tổng Giám đốc và không quá 05 Phó Tổng Giám đốc.

Cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam ở trung ương gồm: 1- Vụ Tài chính – Kế toán; 2- Vụ Hợp tác quốc tế; 3- Vụ Thanh tra – Kiểm tra; 4- Vụ Thi đua – Khen thưởng; 5- Vụ Kế hoạch và Đầu tư; 6- Vụ Tổ chức cán bộ; 7- Vụ Pháp chế; 8- Vụ Quản lý đầu tư quỹ; 9- Vụ Kiểm toán nội bộ; 10- Ban Thực hiện chính sách BHXH; 11- Ban Thực hiện chính sách BHYT; 12- Ban Quản lý Thu – Sổ, Thẻ; 13- Văn phòng (có đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh); 14- Viện Khoa học BHXH; 15- Trung tâm Truyền thông; 16- Trung tâm Công nghệ thông tin; 17- Trung tâm Lưu trữ; 18- Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến; 19- Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng; 20- Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH; 21- Tạp chí BHXH.

Các đơn vị quy định từ (1) đến  (13) nêu trên là các đơn vị chuyên môn giúp việc Tổng Giám đốc, các tổ chức quy định từ  (14) đến  (21) nêu trên là các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Tổng Giám đốc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, biên chế, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc, Phó Giám đốc và quy định kinh phí hoạt động của BHXH tỉnh. Số lượng Phó Giám đốc BHXH tỉnh bình quân không quá 03 người.

Tổng Giám đốc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, biên chế và quy định kinh phí hoạt động của BHXH huyện.

Giám đốc BHXH tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế để thành lập các Tổ nghiệp vụ ở Bảo hiểm xã hội huyện trên cơ sở nguyên tắc thành lập Tổ nghiệp vụ do Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành.

Giám đốc BHXH tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH huyện; Tổ trưởng, Phó Tổ trưởng các Tổ nghiệp vụ thuộc BHXH huyện theo tiêu chuẩn chức danh và quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ do Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành. Số lượng Phó Giám đốc BHXH huyện bình quân không quá 02 người.

Nghị định cũng nêu, BHXH Việt Nam có trách nhiệm, mối quan hệ với các Bộ, ngành, các cơ quan, tổ chức ở địa phương. Đối với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đề xuất việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách về BHXH, BHTN; Kiến nghị thanh tra, kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện BHXH, BHTN theo quy định của pháp luật; Báo cáo định kỳ hằng năm và báo cáo đột xuất về tình hình thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHTN; tình hình thu, chi và quản lý, sử dụng các quỹ BHXH, BHTN.

Đối với Bộ Y tế là đề xuất việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách về BHYT; Tham gia xác định mức đóng, phạm vi quyền lợi, mức hưởng của người KCB theo chế độ BHYT và cơ chế chi trả chi phí KCB; giá dịch vụ y tế, danh mục thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT…

Đối với Bộ Tài chính là đề xuất việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ tài chính đối với các quỹ BHXH, BHTN, BHYT và cơ chế tài chính áp dụng đối với BHXH Việt Nam; Chịu sự thanh tra, kiểm tra của Bộ Tài chính trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ tài chính đối với các quỹ BHXH, BHTN, BHYT; Báo cáo định kỳ hằng năm và báo cáo đột xuất về tình hình thu, chi và quản lý, sử dụng các quỹ BHXH, BHTN, BHYT…

Nghị định có hiệu lực từ ngày 20/9/2020.

Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *