(MK - ASEAN) - Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính yêu cầu các đơn vị tham mưu chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị Trung ương 12, khóa XII như, tổng kết công tác nhân sự Đại hội XII và phương hướng công tác nhân sự Đại hội hội XIII, trong đó có việc tham mưu rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII.

Chiều 30/3, kết luận Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính yêu cầu tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Trong đó, giảm tổ chức hội nghị trực tiếp, tăng cường trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, giảm triệu tập đông người.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư yêu cầu có giải pháp phù hợp hoàn thành đại hội cấp cơ sở, chuẩn bị tổ chức đại hội cấp trên cơ sở và đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương đúng tiến độ gắn với hoàn thành các mục tiêu của đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Đồng thời tham mưu chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị Trung ương 12 khóa XII như, tổng kết công tác nhân sự Đại hội XII và phương hướng công tác nhân sự Đại hội hội XIII và tham mưu rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII; trình phê duyệt “Tiêu chuẩn, tiêu chí, số lượng đại biểu của các địa phương, cơ quan, đơn vị dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Một nội dung nữa được ông Phạm Minh Chính lưu ý là tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết T.Ư về công tác tổ chức xây dựng Đảng gắn với công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Tập trung chống suy thoái, tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh việc kiện toàn, sắp xếp tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị; chuẩn bị thật tốt công tác nhân sự đại hội đảngbộ các cấp.

Tích cực triển khai và thực hiện nghiêm túc hiệu quả Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị, kiên quyết chống chạy chức, chạy quyền cũng như không bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền, không để những người chạy chức, chạy quyền lợi dụng biến cán bộ, tổ chức thành công cụ cho chạy chức, chạy quyền. Kiên quyết không để lọt những người có khuyết điểm, không đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào cấp ủy các cấp và không để sót người có đức, có tài.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *