TBMK – Tại huyện Bắc Yên, Dự án giảm nghèo giai đoạn II (2010 -2018) được triển khai thực hiện tại 96 bản thuộc 10 xã: Tà Xùa, Làng Chếu, Xím Vàng, Hang Chú, Háng Đồng, Phiêng Ban, Hồng Ngài, Phiêng Côn, Pắc Ngà, Hua Nhàn.

Người dân xã Hồng Ngài được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.
Sau 8 năm triển khai, Dự án đã đầu tư xây dựng và bàn giao đưa vào sử dụng 354 công trình cơ sở hạ tầng nông thôn. Trong đó, làm mới và nâng cấp 201 công trình giao thông, với tổng chiều dài trên 300 km; 44 công trình thủy lợi cung cấp nước tưới tiêu cho hơn 500 ha ruộng lúa; 74 công trình nước sinh hoạt phục vụ cho 3.481 hộ; 9 tiểu dự án nhà sinh hoạt cộng đồng, với diện tích 700 m²; 26 tiểu dự án khác như: Loa đài, tủ thuốc thú y, dệt thổ cẩm, rèn… phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân.
Các công trình đã phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu sản xuất và bảo đảm an sinh xã hội.
Ly Sơn