(MK - ASEAN) - Hiện nay, tỷ lệ chất thải rắn ở nông thôn được thu gom trên địa bàn tỉnh Sơn La đạt 66,5%. Từ nay đến cuối năm 2020, ngành Tài nguyên và Môi trường Sơn La phấn đấu chỉ tiêu này đạt 75%.

Triển khai thực hiện các hướng dẫn của UBND tỉnh Sơn La, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu 75% chất thải rắn khu vực nông thôn được thu gom, Phòng Quản lý Môi trường đã tham mưu cho Sở TN&MT thường xuyên thực hiện lồng ghép các nội dung tuyên truyền về thực hiện chỉ tiêu chất thải rắn khu vực nông thôn vào các chương trình kế hoạch tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường và các nội dung thực hiện nông thôn mới của Sở; đôn đốc UBND các huyện, thành phố tiếp tục tuyên truyền các nội dung hướng dẫn của Sở theo cuốn sổ tay Hướng dẫn phân loại thu gom và xử lý rác thải khu vực nông thôn.

100% cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã được xử lý triệt để

Cùng với đó, mục tiêu tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 100% đã hoàn thành từ năm 2019.

Theo đó, toàn tỉnh Sơn La có 32 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong các quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, 2 cơ sở đã giải thể, dừng hoạt động; 11 trung tâm giáo dục lao động cấp huyện đã thực hiện rà soát, đưa ra khỏi danh mục (hiện đã giải thể). Đã ban hành quyết định chứng nhận với 14 cơ sở; còn 5 cơ sở đã hoàn thành xử lý ô nhiễm môi trường triệt để nhưng chưa được chứng nhận, gồm: Bệnh viện đa khoa các huyện Sông Mã, Yên Châu, Đa khoa Thảo nguyên, Bệnh viện Phong và Da liễu; Bãi rác bản Khoang, xã Chiềng Ngần, TP Sơn La.

Năm 2020, Sở TN&MT đã tập trung đôn đốc 5 cơ sở hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để đề nghị chứng nhận cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành xử lý triệt để. Đồng thời, thường xuyên rà soát, tăng cường thanh, kiểm tra, yêu cầu các cơ sở đã hoàn thành xử lý ô nhiễm triệt để thực hiện nghiêm túc chế độ vận hành các công trình xử lý chất thải đã được đầu tư, đảm bảo xử lý nước thải, khí thải, bụi thải và chất thải rắn được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường, đảm bảo không phát sinh mới cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải xử lý…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *