(TBMK) – Hơn 2 năm trước, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 25 về một số giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường, tỉnh Sơn La đã chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, và bước đầu, đã cho thấy những kết quả tích cực.


Luôn xác định không đánh đổi tăng trưởng kinh tế lấy môi trường, tỉnh Sơn La luôn chú trọng bảo vệ môi trường ngay từ giai đoạn lập dự án đầu tư cũng như xem xét, lựa chọn và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác nhận cam kết bảo vệ môi trường các dự án.

Hàng năm, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn…Đặc biệt kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đối với 90 cơ sở, dự án.

thời báo mêkong
Sơn La siết chặt kiểm tra các cơ sở có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường

Có thể nói, hơn 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 25 về bảo vệ môi trường, 100% các dự án đầu tư mới thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh được yêu cầu phải thực hiện trước khi xem xét quyết định chủ trương đầu tư của dự án. Chất lượng các báo cáo đánh giá tác động môi trường ngày càng cao, cung cấp các dự báo tương đối chính xác về các tác động đến môi trường của dự án trong giai đoạn đầu tư xây dựng và vận hành.

Năm 2019 và những năm tiếp theo, tỉnh Sơn La đã đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 25. Trong đó, tập trung đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và mọi người dân. Kiện toàn cơ cấu tổ chức của cơ quan quản lý môi trường. Chú trọng nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý môi trường từ cấp tỉnh đến cấp xã…

Tỉnh Sơn La đề nghị Bộ TN&MT hướng dẫn các địa phương ban hành định mức kinh tế kĩ thuật, giá dịch vụ xử lý chất thải, bảo vệ môi trường từng bước đảm bảo chi phí; làm cơ sở để các doanh nghiệp đề xuất các giải pháp đầu tư vào lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn.

PV