(MK-ASEAN) - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Sự thành công của đại hội được đánh giá trên tất cả các nội dung, đảm bảo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Long An – Đồng chí Nguyễn Văn Được phát biểu tại buổi họp báo thông tin về kết quả Đại hội

Theo tân Bí thư Tỉnh ủy Long An – Đồng chí Nguyễn Văn Được: Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là sự nối tiếp từ thành công của đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Từ nhiều tháng qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa X) đã có sự chỉ đạo tích cực tổ chức tốt đại hội đảng các cấp gắn với việc phấn đấu, nỗ lực hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X; nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn đảng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định của Đảng về nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với kiện toàn, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh theo Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy.

Sau đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa X) kịp thời tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm; đồng thời chỉ đạo thực hiện khẩn trương công tác chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đạt kết quả, yêu cầu đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy Long An – Đồng chí Nguyễn Văn Được khẳng định: Các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI là sản phẩm trí tuệ, ý chí của các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; có sự tham gia góp ý đầy tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương, của các chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp. Nhiều ý kiến đóng góp có giá trị, sát với thực tiễn của địa phương; đa số các ý kiến tập trung vào phương hướng, nhiệm vụ, nhất là các chỉ tiêu chủ yếu, các chương trình đột phá, công trình trọng điểm và những nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới.

Cùng với đó, công tác nhân sự được quan tâm thực hiện chặt chẽ từ khâu rà soát quy hoạch, đánh giá, điều động, luân chuyển, phân công, bố trí cán bộ sát với đề án nhân sự. Nhân sự tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI là những đại biểu ưu tú, được bầu chọn từ cơ sở; các đại biểu đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ trong thảo luận, đóng góp xây dựng Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh đảm bảo chất lượng và có tính khả thi cao. Đại hội đã bầu 52 đồng chí theo Đề án xây dựng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, 13 đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 07 đồng chí trong Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đủ 17 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Định hướng công tác triển khai Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh đi vào cuộc sống, Bí thư Tỉnh ủy Long An – Đồng chí Nguyễn Văn Được nhận định: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Năng động – Phát triển” đã thống nhất thông qua mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ mới, trong đó tập trung “Tạo bước đột phá để tỉnh Long An phát triển nhanh và bền vững. Đến năm 2025, giữ vững vị trí dẫn đầu Vùng đồng bằng sông Cửu Long và phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam”.

Để đạt mục tiêu trên, đòi hỏi sự nỗ lực, phấn đấu rất lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh; đồng thời, phải sớm triển khai đưa Nghị quyết vào cuộc sống với những việc cần tập trung làm ngay: Trước hết, triển khai, quán triệt Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XI cho tất cả cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và toàn dân trong tỉnh để đưa Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống.

Cùng với đó, Xây dựng Quy chế làm việc, củng cố, hoàn thiện tổ chức, nhân sự chủ chốt ngay sau đại hội để sớm đi vào hoạt động, gắn với công tác củng cố, kiện toàn tổ chức các cấp ủy trực thuộc và các sở, ban, ngành tỉnh.

Chỉ đạo triển khai ngay việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội: Xây dựng, hoàn thiện Chương trình làm việc toàn khóa; Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa; các Nghị quyết chuyên đề và các Kế hoạch chi tiết để thực hiện 03 Chương trình đột phá và 03 Công trình trọng điểm; các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn và các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện cụ thể theo chức năng và nhiệm vụ được giao.

Bí thư Tỉnh ủy Long An – Đồng chí Nguyễn Văn Được khẳng định, những nhiệm vụ trên là hết sức quan trọng và nặng nề nhưng hết sức vinh quang; từ đó kêu gọi toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Long An đồng lòng, đồng tâm hiệp lực với quyết tâm chính trị cao nhất, nỗ lực lớn nhất và thực hiện quyết liệt nhất để đưa Nghị quyết Đại hội thực sự đi vào cuộc sống nhằm đưa tỉnh Long An “giữ vững vị trí dẫn đầu vùng đồng bằng Sông Cửu Long đến năm 2025 và là tỉnh phát triển khá trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2030”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *