(MK - ASEAN) - Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, nhưng doanh thu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) trong 6 tháng đầu năm 2020 vẫn đạt 283.500 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 32.000 tỷ đồng.

Dù ảnh hưởng Covid-19, nhưng trong 6 tháng đầu năm 2020, hoạt động của Tập đoàn PVN đều được đảm bảo an toàn

Lần đầu tiên trong 5 năm vừa qua, hệ số bù trữ lượng dầu khí (giữa gia tăng trữ lượng và sản lượng khai thác) đạt 1,19 lần – đảm bảo mức an toàn cho phát triển bền vững của Tập đoàn.

Tổng sản lượng khai thác quy dầu 6 tháng đạt 10,73 triệu tấn, vượt 432.000 tấn quy dầu (vượt 4,2%) kế hoạch 6 tháng và bằng 52,7% kế hoạch năm. 

Trong đó sản lượng khai thác dầu 6 tháng đạt 5,92 triệu tấn, vượt 432.000 tấn (vượt 7,9%) kế hoạch 6 tháng. Sản lượng khai thác khí 6 tháng đạt 4,81 tỷ m3, bằng 100,0% kế 6 tháng và bằng 49,4% kế hoạch năm.

Sản xuất điện 6 tháng đạt 10,90 tỷ kWh, bằng 98.7% kế hoạch 6 tháng và bằng 50,5% kế hoạch năm.

Sản xuất đạm 6 tháng đạt 962.400 tấn, vượt 114.800 tấn (vượt 13,5%) kế hoạch 6 tháng và bằng 61,6% kế hoạch năm. Sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn 6 tháng đạt 6,40 triệu tấn, bằng 96,3% kế hoạch 6 tháng và bằng 54,2% kế hoạch năm.

Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng cho biết, trong 6 tháng cuối năm, Tập đoàn và các đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các gói giải pháp ứng phó với dịch bệnh Covid-19 và giá dầu giảm sâu, thường xuyên cập nhật, đưa ra mục tiêu, giải pháp mới cho từng lĩnh vực, phù hợp với diễn biến thị trường, giá dầu trong từng thời điểm nhằm thực hiện hiệu quả gói giải pháp Tập đoàn đã và đang thực hiện.

Tiếp tục bám sát các diễn biến của thị trường, cập nhật tình hình cung – cầu, tồn kho của dầu thô, sản phẩm xăng dầu, hóa dầu… của thế giới và trong nước để nhận định, có các quyết sách kịp thời liên quan đến lượng tồn kho các sản phẩm trong thời gian tới với mục tiêu tối ưu hóa lợi ích, bù đắp những thiệt hại trong giai đoạn đại dịch Covid-19 và giá dầu giảm từ đầu năm 2020 đến nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *