(MK - ASEAN) - Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh – ông Nguyễn Thanh Ngọc đã ký ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021.

Chỉ thị nêu rõ: Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai sâu rộng về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, tạo ra những đột phá, tháo gỡ khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của từng ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Phát động thi đua thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 05/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2021, Chương trình công tác năm 2021, kế hoạch của UBND tỉnh về phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, dự toán ngân sách địa phương năm 2021; tập trung thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi, đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội trên.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là các phong trào “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới” kết hợp phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Tây Ninh chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Tây Ninh hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức Tây Ninh thi đua thực hiện văn hóa công sở” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Cán bộ, công chức nói không với tiêu cực”, “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”.

Trong quá trình thực hiện, chú ý khơi dậy mặt tích cực trong mỗi con người, mỗi đơn vị và trong cộng đồng xã hội, làm cho thi đua trở thành biện pháp quan trọng trong việc xây dựng con người mới, xây dựng Đảng bộ, chính quyền trong sạch, vững mạnh…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *