(MK-ASEAN) – Thời gian qua, TP.Tây Ninh đã làm tốt công tác thực hiện điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung Thành phố theo tiêu chuẩn đô thị loại II và có định hướng đô thị loại I; nâng cao chất lượng quy hoạch và phủ kín quy hoạch phân khu, trong đó tập trung thực hiện phê duyệt các quy hoạch phân khu 1, 8, 9 và tổ chức rà soát, điều chỉnh quy hoạch các phân khu còn lại. Tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh đô thị, cũng như Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Thành phố làm cơ sở triển khai đầu tư và phát triển đô thị...

Năm 2020, TP. Tây Ninh đã đạt được những kết quả khả quan về phát triển kinh tế – xã hội. Kết quả thu ngân sách đạt kế hoạch đề ra và tăng 10,50% so cùng kỳ. Cùng với đó, TP. Tây Ninh đã hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách đạt và vượt (nếu tính luôn số thu 116 tỷ) tương ứng với số tiền khoảng thu vượt là 120 tỷ, đạt 19,92% so với dự toán.

Trong năm 2020, TP. Tây Ninh làm tốt công tác hỗ trợ nhà đầu tư và tạo các điều kiện cần thiết để thực hiện có hiệu quả phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ, du lịch nhất là khu du lịch Núi Bà. Trong đó, sẽ tập trung phát triển thành phố với trọng tâm phát triển là khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen. Xây dựng thành phố Tây Ninh là hạt nhân phát triển đô thị của tỉnh trong thời kỳ 4.0 và hoàn thành các tiêu chí đô thị loại II, định hướng đến đô thị loại I cho giai đoạn kế tiếp.

Khu du lịch Núi Bà Đen được định hướng là trung tâm phát triển du lịch trong thời gian tới

Thành phố Tây Ninh cũng đã quy hoạch, hình thành cụm công nghiệp ven đô; phấn đấu kêu gọi, thu hút một đến hai tập đoàn kinh tế lớn, ưu tiên các ngành nghề, lĩnh vực công nghiệp sạch, không ô nhiễm môi trường. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đầu tư sản xuất, kinh doanh trên lĩnh vực nông nghiệp.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tham gia thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đồng thời thực hiện nghiêm Luật Ngân sách Nhà nước. Vận dụng thực hiện tốt các cơ chế, chính sách của Trung ương, của Tỉnh, huy động mọi nguồn lực để phát triển Thành phố.

Thời gian tới, TP. Tây Ninh sẽ tập trung rà soát, khai thác tốt các nguồn thu ở từng lĩnh vực để động viên kịp thời các nguồn lực vào ngân sách nhà nước; chống thất thu và nợ đọng thuế, trong đó chú trọng nguồn thu từ chuyển mục đích quyền sử dụng đất, phấn đấu thu ngân sách Nhà nước tăng 19% so với chỉ tiêu tỉnh giao năm 2021. Đảm bảo thu ngân sách gắn liền với chi tiêu tiết kiệm, hiệu quả, chú trọng tiết kiệm chi thường xuyên, mua sắm tài sản và phòng, chống lãng phí trong chi đầu tư xây dựng cơ bản.

Cùng với đó, tập trung giải quyết những vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tạo thuận lợi cho cho việc triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng. Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị từ Thành phố đến UBND xã, phường.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *