10 năm qua, Thái Bình bước đầu đã phát huy tiềm năng, lợi thế biển, đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế khu vực ven biển tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp.

TBMK – Đó là đánh giá của đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương do Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp Nông thôn Nguyễn Viết Tiến dẫn đoàn trong buổi làm việc tại Thái Bình ngày 22/05/2018.


10 năm qua, Thái Bình bước đầu đã phát huy tiềm năng, lợi thế biển, đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế khu vực ven biển tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Sản xuất nông nghiệp, thủy sản từng bước chuyển sang hàng hóa; nuôi thủy sản vùng
nước mặn, nước lợ được mở rộng; năng lực, hiệu quả khai thác hải sản tăng mạnh. Rừng phòng hộ ven biển tiếp tục được trồng mới và bảo vệ.

Thái Bình bước đầu đã phát huy tiềm năng, lợi thế biển, đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực

Cơ bản kiên cố hóa hệ thống đê xung yếu trực diện với biển. Đã quy hoạch và từng bước xây dựng kết cấu hạ tầng một số khu, cụm công nghiệp; thu hút nhiều dự án đầu tư; một số dự án có quy mô lớn đã hoàn thành đầu tư, sản xuất có hiệu quả. Thương mại, dịch vụ phát triển khá. Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội được quan tâm đầu tư. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Hệ thống chính trị ở các địa phương ven biển được củng cố; năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và chất lượng, hiệu quả hoạt động được nâng lên.

Sau khi thảo luận, trao đổi, Trưởng đoàn – Vụ trưởng Nguyễn Viết Tiến ghi nhận, tiếp thu các ý kiến đề xuất, kiến nghị của Thái Bình; đồng thời khẳng định: Những kinh nghiệm thực tế những năm qua của tỉnh trong thực hiện Nghị quyết sẽ là những tư liệu quan trọng để ban soạn thảo tham mưu giúp TW có được những đánh giá sát thực tế trong tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, trên cơ sở đó đề ra phương hướng phát triển đúng đắn cho giai đoạn tiếp theo.

Hoàng Nam