(MK - ASEAN) - 6 tháng đầu năm 2020, huyện Phú Bình đã đầu tư sửa chữa 10 công trình thủy lợi, với tổng kinh phí 11,3 tỷ đồng.

Trong đó bao gồm: sửa chữa đập Hố Cùng, xã Tân Kim; đập Ông Bào, đập Gốc Nhội, xã Tân Thành; đập Rừng Táo, đập Na Căng, đập Hố Diệu, xã Bàn Đạt; sửa chữa trên 3km kênh tưới ở xóm Núi, xã Hà Châu; tuyến kênh tưới ở tổ dân phố Hòa Bình, thị trấn Hương Sơn; kênh xóm Tè và xóm Hân, xã Tân Hòa.

Hiện nay, các công trình đều được thi công đúng tiến độ, đạt 50- 60% khối lượng công việc.

Với 18,9 tỷ đồng được đầu tư từ các nguồn vốn của tỉnh, 13 công trình thủy lợi khác trên địa bàn huyện đang được xây dựng, sửa chữa, như: tuyến kênh chính ở xóm Bãi Bằng, xã Tân Khánh; tuyến kênh N7 ở xóm Mỏn Thượng, tuyến kênh N2 ở xóm Xuân Lai, xã Tân Kim; tuyến kênh N1 ở xóm Vàng Ngoài, xã Tân Hòa…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *