(MK - ASEAN) - Mới đây, UBND huyện Phú Lương vừa có văn bản đề nghị Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới của tỉnh về việc điều chính kế hoạch phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu của các xã trên địa bàn, giai đoạn 2021-2025.

Đến nay, huyện Phú Lương đã có 10/13 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

Qua rà soát thực trạng các tiêu chí, tình hình điều kiện của các địa phương và các văn bản quy định, huyện Phú Lương điều chỉnh kế hoạch phấn đấu với 3 địa phương chưa được công nhận NTM gồm: Xã Yên Ninh đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2021, xã Phủ Lý đăng ký đạt chuẩn vào năm 2023 và xã Yên Trạch đăng ký đạt chuẩn năm 2025. Trong đó, xã Yên Ninh theo đúng lộ trình kế hoạch trước đó, xã Phủ Lý điều chỉnh lùi 1 năm và xã Yên Trạch lùi so với kế hoạch cũ là 2 năm.

Đối với đăng ký xã đạt chuẩn NTM nâng cao là Tức Tranh, phấn đấu đạt trong năm 2021, xã Vô Tranh và xã Cổ Lũng phấn đấu đạt trong năm 2022. Về đăng ký đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, xã Tức Tranh đăng ký phấn đấu đạt trong năm 2022, xã Vô Tranh phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2025.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *