(MK – ASEAN) - Trên 1.160 tỷ đồng là số tiền được tỉnh Thái Nguyên bố trí, phân bổ từ nguồn ngân sách Trung ương và địa phương để thực hiện các mục tiêu kế hoạch của chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2020.

Thái Nguyên xác định, năm 2020 là năm hoàn thành thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020; đồng thời cũng là tiền đề để xây dựng NTM giai đoạn tiếp theo theo hướng nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các xã đã đạt chuẩn và “Xây dựng NTM có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc”.

Tỉnh Thái Nguyên đã bố trí, phân bổ trên 1.160 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và địa phương để thực hiện các mục tiêu kế hoạch của chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2020

Năm 2020, Thái Nguyên đặt mục tiêu: Xã Tiên Hội (huyện Đại Từ) phấn đấu hoàn thành xây dựng xã NTM kiểu mẫu; Xã Yên Ninh (huyện Phú Lương) và Bình Long (huyện Võ Nhai) đạt chuẩn NTM; hoàn thành xây dựng 8 xã “NTM nâng cao” và “NTM kiểu mẫu,” không còn xã nông thôn đạt dưới 10 tiêu chí NTM, huyện Phú Bình đạt chuẩn huyện NTM.

Cùng với đó, Thái Nguyên tiếp tục nhân rộng các mô hình “hộ gia đình nông thôn mới”, “xóm, bản NTM kiểu mẫu” gắn một số nội dung chương trình xây dựng NTM việc triển khai có hiệu quả đề án “Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2030”.

Để hoàn thành các mục tiêu kế hoạch của chương trình xây dựng NTM đề ra, tỉnh Thái Nguyên đã bố trí, phân bổ trên 1.160 tỷ đồng; trong đó hơn 460 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và hơn 700 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương. Trên cơ sở tổng nguồn vốn được giao, UBND các huyện, thành, thị trên địa bàn đã phân bổ vốn chi tiết cho các công trình, dự án theo nguyên tắc, tiêu chí, định mức của tỉnh, tổ chức cân đối, bố trí vốn đối ứng ngân sách địa phương, huy động các nguồn vốn hợp pháp theo quy định, quản lý sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, không để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *