(TBMK) - Những năm qua, với nhiều giải pháp tổng hợp, loại hình kinh tế hợp tác xã (HTX) ở tỉnh Thái Nguyên đã có những bước phát triển tích cực, góp phần giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động…

Theo thống kê, hiện nay, tỉnh Thái Nguyên đang có trên 430 HTX hoạt động tại nhiều lĩnh vực; trong đó có hơn 210 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Những năm gần đây, nhiều HTX đã năng động, tích cực đổi mới phương thức sản xuất kinh doanh, sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa qua đó làm tăng hiệu quả hoạt động của đơn vị. Nhiều HTX đã đảm nhiệm tổng hợp cả dịch vụ đầu vào và bao tiêu sản phẩm đầu ra. Điển hình như: HTX Dịch vụ chăn nuôi, trồng trọt Phấn Mễ (huyện Phú Lương); HTX Chăn nuôi, trồng trọt Đông Thịnh (huyện Phú Bình), HTX Chè La Bằng (huyện Đại Từ)…

HTX Chăn nuôi, trồng trọt Đông Thịnh (huyện Phú Bình) là một trong những HTX điển hình của tỉnh

Do đặc điểm riêng nên đến nay các HTX sản xuất, kinh doanh chè chiếm tỷ lệ lớn trong số các HTX đang hoạt động hiệu quả ở Thái Nguyên. Bởi chè vốn là sản phẩm thế mạnh của Thái Nguyên và có điều kiện để phát triển ở hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh. Được biết, trên địa bàn tỉnh hiện có trên 60 HTX và hàng trăm tổ hợp tác sản xuất, chế biến, kinh doanh chè và các sản phẩm từ chè.

Đối với các HTX chăn nuôi, sản xuất rau an toàn, cơ bản đã thực hiện phương thức gắn sản xuất với tiêu thụ trên cơ sở gắn kết chặt chẽ giữa các thành viên qua đó từng bước đạt hiệu quả thiết thực. Nhiều hộ gia đình sản xuất đơn lẻ nhận thấy sự phát triển của HTX đã tự nguyện xin tham gia trong các HTX. Qua thống kê, hệ thống các HTX của tỉnh Thái Nguyên hiện đang tạo việc làm ổn định cho trên 40 nghìn thành viên và người lao động; thu nhập bình quân của người lao động trong các HTX đạt từ 3,5 – 4 triệu đồng/ người/ tháng; doanh thu bình quân hàng năm của các HTX đều tăng 10% – 15%/năm.

Là một trong số những đơn vị tiêu biểu, hiện nay HTX Chè Nguyên Việt ở xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ đang có 20 thành viên với vùng nguyên liệu chè rộng 15ha, trong đó 10ha được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Hàng năm, HTX đã chủ động đứng ra cung ứng phân bón, vật tư và phối hợp với Phòng Nông nghiệp – Phát triển nông thôn huyện Đồng Hỷ tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc, chế biến sản phẩm theo tiêu chuẩn VietGAP. Năm 2018, doanh thu của HTX Chè Nguyên Việt là gần 4 tỷ đồng; thu nhập bình quân của các thành viên đạt hơn 4 triệu đồng/người/tháng.

Để khai thác thế mạnh của địa phương gắn với nâng cao hiệu quả kinh tế HTX, cần có sự quan tâm hơn nữa của các cấp ủy, chính quyền địa phương, ngành chức năng, đặc biệt là vấn đề về vốn, nhân lực và trang bị kỹ thuật cho các HTX. Cần có cơ chế thuận lợi hơn nữa để các HTX tiếp cận các điều kiện phát triển, mở rộng sản xuất như đất, vốn tín dụng, khoa học kỹ thuật… Đồng thời, phải chú trọng gắn phát triển loại hình kinh tế HTX với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Qua đó, vừa khẳng định vai trò nòng cốt trong lĩnh vực kinh tế tập thể của các HTX vừa phát huy vai trò của hệ thống HTX trong thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.