Vừa qua, Công ty Điện lực Thái Nguyên – Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, Trung tâm Điều độ hệ thống điện Miền Bắc, Công ty Dịch vụ Điện lực Miền Bắc, Công ty cổ phần Ứng dụng và Phát triển CNTT đã tổ chức nghiệm thu và đóng điện thành công, vận hành MBA T3 TBA 110kV Yên Bình 3 với công suất 63MVA – 110/35/22kV. 

Trạm biến áp 110kV Yên Bình 3 hiện đang vận hành 02 MBA có công suất 2×63 MVA. Để đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng cao trong thời gian tới,Dự án lắp đặt bổ sung MBA T3 sẽ đáp ứng nhu cầu cung cấp điện cho phụ tải Tổ hợp Công nghệ cao Samsung Thái Nguyên và các doanh nghiệp phụ trợ trong KCN Yên Bình giai đoạn 2016 – 2020; giảm bán kính cấp điện cho các xuất tuyến trung áp thuộc TBA 110kV Yên Bình 3; giảm tổn thất điện năng, nâng cao chất lượng cung ứng điện năng cho lưới điện trung áp tỉnh Thái Nguyên; đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện, đáp ứng tiêu chí cấp điện N-1 cho máy biến áp.

Hội đồng nghiệm thu đóng điện xác nhận chất lượng các hạng mục công việc thi công thực hiện đạt yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo chất lượng, đủ điều kiện đóng điện vận hành với khối lượng.

Lý Trần