(MK - ASEAN) - Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1 đưa vào vận hành thương mại tổ máy số 2 vào ngày 11/12/2014 và vận hành thương mại tổ máy số 1 vào ngày 08/05/2015, công suất lắp đặt 600MW (2x 300MW), địa điểm xây dựng tại xã Hải Hà, xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Nhà máy được Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) giao cho Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn tổ chức công tác quản lý vận hành. Sản lượng điện phát theo công suất thiết kế là 3,6 tỷ kWh, mức tiêu thụ than bình quân là 1,5 triệu tấn/năm. Hỗn hợp tro xỉ sản xuất ra hàng năm khoảng 400.000 ngàn tấn, thạch cao khoảng 25.000 tấn.

Hỗn hợp tro xỉ sản xuất ra hàng năm khoảng 400.000 ngàn tấn, thạch cao khoảng 25.000 tấn

Thực hiện Quyết định 452/QĐ-TTg ngày 12/04/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án đẩy mạnh, sử dụng, tiêu thụ tro xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón làm nguyên vật liệu xây dựng và các công trình xây dựng khác.

Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư với đơn vị bao tiêu là Công ty cổ phần đầu tư Minh Phong (Hà Nội). Giao cho đơn vị hợp tác đầu tư là công tác xử lý tro, xỉ, thạch cao phù hợp với quy định tại Quyết định 452/QĐ-TTg, đảm bảo đến năm 2020 sẽ xử lý hết lượng tro xỉ thạch cao thải ra hàng năm và bãi xỉ chỉ lưu lượng tro xỉ tương đương 2 năm vận hành

Theo số liệu thống kê năm 2019, khối lượng tiêu thụ tro bay là 375.562,815 tấn đạt 100% khối lượng tro sản xuất ra, xỉ là 16900,411 tấn đạt 31% lượng xỉ sản xuất ra, thạch cao là 22626,40 tấn, đạt 100% lượng sản xuất ra. Quý 1 năm 2020, khối lượng tiêu thụ tro bay là 76500 tấn, bằng 20% so với năm 2019, xỉ là 4400 tấn, bằng 26% so với năm 2019, thạch cao là 9345 tấn, bằng 41% so với năm 2019.

Xe bồn đang xả tro bay.

Tro bay sản xuất ra được vận chuyển từ ống si lô nhà máy đến nơi tiêu thụ tại các nhà máy xi măng trong nước như Xi măng Bút Sơn, Xi măng Long Sơn, Xi măng Bỉm Sơn … bằng hệ thống xe bồn kín không phát tán bụi ra môi trường. Xỉ đáy lò của nhà máy được đưa vào sản xuất gạch không nung cho các hộ sản xuất trong khu vực Nam Thanh Bắc Nghệ. Thạch cao trung bình mỗi tháng xuất 2 lần giao cho Công ty Xi măng Nghi Sơn. Công ty Xi măng Bút Sơn, Xi măng Long Sơn.

Từ thành công trong công tác tiêu thụ của các năm trước, trong các năm tới Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn tiếp tục phối hợp với đơn vị bao tiêu, tiêu thụ 100% khối lượng tro, xỉ, thạch cao một cách có hiệu quả, và quan trọng hơn thực hiện đúng Quyết định 452/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đảm bảo vận hành nhà máy an toàn, phát triển bền vững đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *