(MK - ASEAN) - UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định quy định biện pháp thi hành Nghị quyết số 236/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2020-2025.

Cụ thể, đối với các công trình hạ tầng ngoài dự án khu xử lý rác thải sinh hoạt (đường giao thông, hệ thống thoát nước), ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ 50% kinh phí đầu tư, UBND huyện, thị xã, thành phố tự cân đối thêm 50% kinh phí trong nguồn kinh phí của huyện để thanh toán trực tiếp cho nhà đầu tư. Việc sử dụng ngân sách của các huyện để thanh toán cho nhà đầu tư phải thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách hàng năm.

Căn cứ quy hoạch quản lý chất thải rắn và tình hình đầu tư các dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn, UBND tỉnh sẽ hỗ trợ chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt đối với các đơn vị thực hiện. Quy trình bao gồm: UBND các huyện, thị xã, thành phố lựa chọn các đơn vị xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định. Sau đó, lập dự toán kinh phí hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo mức hỗ trợ quy định, báo cáo UBND tỉnh và gửi Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật để bố trí trong dự toán kinh phí hàng năm của huyện, thị xã, thành phố.

Thanh Hóa hướng đến năm 2025 đạt 95% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt tại đô thị và 90% tại nông thôn phải được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường

Đối với các khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt có hệ thống cân trực tiếp khối lượng thực tế, giá trị thanh toán được tính theo khối lượng thực tế nhân với mức giá ghi trong hợp đồng xử lý của UBND huyện, thị xã, thành phố với đơn vị cung cấp dịch vụ xử lý rác thải rắn sinh hoạt. Đối với khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt không có hệ thống cân trực tiếp, giá trị thanh toán được tính theo định mức phát thải bình quân đầu người nhân với mức giá ghi trong hợp đồng xử lý của UBND huyện, thị xã, thành phố với đơn vị cung cấp dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các sở, đơn vị liên quan kiểm tra đánh giá các thông số kỹ thuật cơ bản của công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt trước khi đi vào hoạt động chính thức. Kiểm tra, giám sát các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Đồng thời, các nhà đầu tư và đơn vị cung cấp dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt phải đầu tư công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo đúng tiến độ đã cam kết với UBND tỉnh; Vận hành khu xử lý theo đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo vệ sinh môi trường; Lập hồ sơ khối lượng xử lý chất thải rắn đã được xử lý trình UBND huyện, thị xã, thành phố thẩm định, xác nhận…

Với quyết tâm nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư và hiệu quả công tác quản lý nhà nước về xử lý chất thải rắn nhằm cải thiện môi trường, mang lại cuộc sống ngày càng bền vững – Giai đoạn đến năm 2025, Thanh Hóa đặt mục tiêu đạt 95% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại đô thị và 90% tại nông thôn phải được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường. Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn toàn tỉnh đạt 90%, tỷ lệ chất thải rắn chôn lấp dưới 30%. 100% tổng lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và làng nghề phát sinh được thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý đảm bảo yêu cầu bảo vệ môi trường.

Đối với chất thải rắn nguy hại phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cơ sở y tế, nông và xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; 80% tổng lượng tro, xỉ, thạch cao phát sinh từ các nhà máy nhiệt điện, sản xuất phân bón, gang thép… được tái chế, tái sử dụng làm nguyên liệu sản xuất, vật liệu xây dựng, san lấp đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.

Từ đó, tạo tiền đề đến năm 2050, tất cả các loại chất thải rắn phát sinh đều được thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý bằng những công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, hạn chế khối lượng chất thải rắn phải chôn lấp đến mức thấp nhất.

Dự báo khối lượng chất thải rắn phát sinh như chất thải sinh hoạt đến năm 2025 khoảng 3.541 tấn/ngày, đến năm 2030 là 4.049 tấn/ngày, đến năm 2050 khoảng 5.241 tấn/ngày; chất thải công nghiệp và nguy hại đến năm 2025 khoảng 1.074.123 tấn/năm, đến năm 2030 là 1.986.784 tấn/năm, đến năm 2050 khoảng 1.675.066 tấn/năm; chất thải y tế đến năm 2025 khoảng 19,35 tấn /ngày, đến năm 2030 là 21,55 tấn/ngày, đến năm 2050 khoảng 25,6 tấn/ngày; chất thải xây dựng đến năm 2025 khoảng 193.879 tấn/năm, đến năm 2030 là 221.665 tấn/năm, đến năm 2050 khoảng 286.965 tấn/năm; chất thải rắn từ bùn cặn của hệ thống thoát nước chung của đô thị và công trình vệ sinh đến năm 2025 khoảng 245.911m3/năm, đến năm 2030 là 254.007m3/năm, đến năm 2050 khoảng 289.149m3/năm.

Để xử lý khối lượng rác thải phát sinh mỗi ngày, UBND tỉnh Thanh Hóa đề ra các phương án xử lý chất thải rắn. Yêu cầu các cơ sở xử lý chất thải rắn đảm bảo khoảng cách an toàn về môi trường theo đúng các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. Đảm bảo chất thải rắn được thu gom phù hợp với công suất, quy mô của cơ sở xử lý chất thải. Đồng thời địa điểm xây dựng các khu xử lý có khả năng phục vụ liên vùng đối với các nguồn thải gần nhau, tạo thuận lợi cho đầu tư hạ tầng kỹ thuật và công nghệ xử lý hiện đại, giảm nhu cầu chiếm đất và giảm ô nhiễm môi trường.

Cần lựa chọn công nghệ xử lý chất thải rắn phải phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội; khả năng phân loại, tính chất, thành phần chất thải rắn của từng địa phương để áp dụng các công nghệ tái chế, tái sử dụng. Những khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt hiện nay trên địa bàn tỉnh như khu xử lý chất thải rắn tại xã Đông Nam, huyện Đông Sơn; xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn; Phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn đang dần quá tải.

Dự án xử lý chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ được đầu tư với nguồn vốn ước khoảng 2.691 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn đến năm 2025 khoảng 1.389 tỷ đồng, giai đoạn 2026 – 2030 là 1.302 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan công bố phương án xử lý chất thải rắn của tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt. Kiểm tra việc thực hiện đầu tư xây dựng, quản lý vận hành các công trình xử lý chất thải rắn.

Đồng thời, yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, điều chỉnh các quy hoạch xây dựng và quy hoạch khác của địa phương cho phù hợp phương án xử lý chất thải rắn của tỉnh đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Xây dựng kế hoạch đầu tư các khu xử lý chất thải rắn phù hợp với từng thời kỳ; lập kế hoạch sử dụng đất cho các công trình xử lý chất thải rắn. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về bảo vệ môi trường, thu gom xử lý chất thải.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *