(TBMK) - Mặc dù thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (XD NTM) ở huyện Thạch Thành gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự chỉ đạo sát sao của các cấp, ban, ngành cùng sự đồng thuận của nhân dân trong huyện, sau gần 10 năm triển khai Chương trình, đến nay bộ mặt nông thôn của Thạch Thành đã có nhiều thay đổi, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao.

Thạch Thành là huyện miền núi nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Thanh Hóa, huyện có 26 xã và 02 thị trấn. Tổng diện tích tự nhiên toàn huyện là 55.929 ha, dân số 143.340 người với chủ yếu 2 dân tộc Kinh và dân tộc Mường sinh sống. Huyện Thạch Thành hiện có 10 xã, thị trấn thuộc khu vực I, 11 xã thuộc khu vực II và 07 xã thuộc khu vực III với 188 thôn và 11 khu phố.

Khi nhân dân chung sức

Ngay từ khi bắt đầu triển khai Chương trình XD NTM, huyện Thạch Thành đã xác định công tác tuyên truyền được xem là nhiệm vụ quan trọng, hàng đầu trong việc tổ chức, thực hiện Chương trình từ huyện đến các xã. Với nhiều nội dung và hình thức phong phú cụ thể như: Tổ chức hơn 2.000 cuộc họp ở các khu dân cư tuyên truyền về nhiệm vụ XD NTM, 4.660 panô – áp phích – khẩu hiệu, 82 cụm cổ động, 326 chương trình truyền hình, 435 chương trình truyền thanh, 2132 tin bài và 18.520 phút phát sóng thông tin về XD NTM… của toàn huyện từ năm 2011 đến nay. Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên đã tạo được sự lan tỏa rộng rãi, huy động được sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao từ phía quần chúng nhân dân, người dân ngày càng tích cực, chủ động tham gia XD NTM và XD NTM đang trở thành phong trào rộng khắp trong toàn huyện.

Một góc thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành

Chặng đường 10 năm XD NTM, huyện Thạch Thành đã gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại. Tiêu biểu như, việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án lồng ghép với Chương trình XD NTM gặp khó khăn, nguồn lực đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng hạn chế. Kết cấu hạ tầng của huyện tuy đã được đầu tư xây dựng, nâng cấp song chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Cán bộ chuyên trách về XD NTM chủ yếu là kiêm nhiệm, chưa có kinh nghiệm. Nhận thức của một bộ phận cán bộ và nhân dân về XD NTM còn hạn chế, chưa hiểu đúng và đẩy đủ… Khó khăn là vậy, song huyện Thạch Thành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các địa phương triển khai thực hiện tốt nhiều nội dung, phát huy nội lực, huy động tối đa các nguồn lực tập trung cho Chương trình XD NTM, nâng cao hiệu quả trong công tác đầu tư xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội nông thôn; chỉ đạo triển khai thực hiện lồng ghép các Chương trình, dự án, đặc biệt là trong công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu. Kết quả, đến tháng 6/2019, tổng nguồn vốn huy động đạt 1.347.298 triệu đồng, trong đó: Vốn trực tiếp thực hiện Chương trình là 459.080 triệu đồng; vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác 416.172 triệu đồng; vốn doanh nghiệp, HTX đầu tư 87.300 triệu đồng; vốn huy động đóng góp của nhân dân 340.736 triệu đồng…

Từ nguồn vốn trên, huyện Thạch Thành đã đầu tư xây mới, nâng cấp và cải tạo được 616,2km đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng; xây mới và nâng cấp 145,3km kênh mương nội đồng; 06 trạm bơm, 41 hồ đập; xây mới và nâng cấp 377 phòng học; xây mới và cải tạo 16 công sở xã; 20 trạm y tế xã; 15 trung tâm văn hóa, thể thao xã; 180 nhà văn hóa và khu thể thao thôn… Tính đến hết tháng 6/2019, Thạch Thành có 09 xã đạt chuẩn NTM, 06 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, 11 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí; bình quân toàn huyện đạt 15,04 tiêu chí/xã, tăng 7,98 tiêu chí so với năm 2011.

Hướng tới phát triển bền vững

Một trong những hiệu quả nổi bật từ phong trào XD NTM của Thạch Thành chính là tái cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân. Căn cứ vào quy hoạch NTM, huyện chỉ đạo các xã tiến hành đổi điền dồn thửa để thuận lợi cho nhân dân phát triển sản xuất. Huyện đã dồn đổi được hơn 8.600ha đất nông nghiệp với bình quân mỗi hộ là 10 thửa sau dồn đổi chỉ còn 1.2 thửa. Sau đổi điền dồn thửa các trang trại đã được hình thành và phát triển theo hướng quy mô tập trung. Thạch Thành đã xây dựng và triển khai nhiều mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả tại các xã như: Mô hình cánh đồng lớn sản xuất mía nguyên liệu áp dụng cơ giới hóa đồng bộ với tổng diện tích hơn 300ha trên địa bàn 7 xã; tổ chức sản xuất 15 cánh đồng lớn gieo cấy tập trung với tổng diện tích 1.223ha, thuộc 15 xã… Nhờ thực hiện tốt phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động gắn với Chương trình giảm nghèo bền vững, hết năm 2018 thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn của huyện Thạch Thành đạt 35,2 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều khu vực nông thôn còn 7,38%, giảm 20,41% so với năm 2011.

Với những thành công trong chặng đường vừa qua, huyện Thạch Thành đặt mục tiêu đến năm 2025 có ít nhất 20/26 xã đạt chuẩn NTM; có ít nhất 2 đến 3 xã NTM nâng cao và 1 đến 2 xã NTM kiểu mẫu; huyện phấn đấu đạt 8/9 tiêu chí huyện NTM, bình quân toàn huyện đạt 18,2 tiêu chí/xã và 13,5 tiêu chí thôn NTM. Đặc biệt duy trì 100% tỷ lệ trẻ em ra lớp đúng độ tuổi bậc mầm non và tiểu học đạt 100%; 100% số xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế, hệ thống chính trị và Quốc phòng, an ninh…

Những kết quả đạt được trong XD NTM gần 10 năm qua của huyện Thạch Thành là tiền đề, động lực, kinh nghiệm để Thạch Thành tiếp tục huy động mọi nguồn lực, sự tham gia của các cấp, ngành, người dân trong XD NTM. Qua đó, góp phần tạo được những đột phá trong phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của người dân toàn huyện một cách bền vững.