(TBMK) – Năm 2019, thành phố Thanh Hóa có 116 dự án cần phải thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB), với diện tích hơn 190ha.

Quý I năm 2019, thành phố đã tiến hành kiểm kê được hơn 106,25ha, đạt 56% kế hoạch năm. Đồng thời, lập phương án bồi thường cho người dân được hơn 59 ha và chi trả bồi thường GPMB được 24,79ha.

Thành phố Thanh Hóa tập trung Giải phóng mặt bằng

Đối với 40 dự án do UBND Thành phố Thanh Hóa làm chủ đầu tư, thành phố chịu trách nhiệm và cam kết bố trí kịp thời về nguồn vốn
để GPMB đúng tiến độ đề ra. Mặt khác, thành phố cũng chỉ đạo các phường, xã tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện 17 dự án tự thỏa thuận với dân về GPMB. Thành phố cũng yêu cầu các nhà đầu tư chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất đúng mục đích, diện tích, phạm vi được Nhà nước chấp thuận.

Nghĩa Chi