(MK - ASEAN) - Sở TN&MT TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát các đơn vị cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường do Sở TN&MT ký hợp đồng; đồng thời giám sát chất lượng vệ sinh trên địa bàn quận, huyện.

Sở TN&MT giao Ban quản lý các Khu liên hiệp xử lý chất thải Thành phố (MBS) làm đại diện để kiểm tra, giám sát hoặc phối hợp việc triển khai thực hiện theo các nội dung: Triển khai công tác giám sát chất lượng vệ sinh môi trường tại các điểm tập kết chất thải rắn, trạm trung chuyển và hoạt động thu gom vận chuyển chất thải rắn trên địa bàn quận, huyện.

Các phương thức giám sát gồm: giám sát toàn bộ quy trình hoặc giám sát từng hạng mục bất kỳ trong hợp đồng cung ứng dịch vụ theo quy trình kỹ thuật ban hành (đối với các hạng mục do Sở TN&MT ký hợp đồng) và MBS giám sát độc lập hoặc phối hợp các đơn vị liên quan hỗ trợ giám sát theo hạng mục bất kỳ nào trong quy trình kỹ thuật được ban hành (đối với hạng mục do UBND quận, huyện ký hợp đồng).

MBS có trách nhiệm theo dõi, giám sát các địa điểm ô nhiễm do tồn động chất thải; giám sát hoạt động cung ứng dịch vụ ghi nhận các vấn đề phát sinh bằng hình ảnh, lập biên bản hiện trường, gửi kết quả giám sát cho quận, huyện để xử lý theo quy định. Triển khai hệ thống tiếp nhận và xử lý nhanh, hiệu quả thông tin phản ánh cử người dân qua cổng thông tin 1022.

Cùng với đó, MBS sẽ phối hợp với lực lượng chức năng của quận, huyện để triển khai thực hiện có hiệu quả đồng tổng hợp, báo cáo đánh giá chất lượng vệ sinh môi trường trên từng địa bàn để báo cáo Sở TN&MT, UBND Thành phố, quận, huyện định kỳ hàng tháng. Từ đó, có các đề xuất Sở TN&MT giải quyết đối với các trường hợp tái vi phạm nhiều lần hoặc không khắc phục vi phạm kịp thời.

Tùy theo tình hình và đối tượng giám sát mà lực lượng giám sát lựa chọn các phương pháp khác nhau như: lấy mẫu phân tích, kiểm tra nhật ký công trường, đánh giá cảm quan, phát phiếu điều tra hoặc ghi nhận bằng thiết bị hỗ trợ chụp hình Camera lắp đặt tại các trạm trung chuyển, GPS lắp đặt trên các phương tiện vận chuyển chất thải…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *