(TBMK) - Vừa qua- Ban Chấp hành Đảng bộ Tp. Hồ Chí Minh (HCM) khóa X đã tổ chức khai mạc Hội nghị lần thứ 34. Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Tp. Hồ Chí Minh, chủ trì hội nghị. Phát biểu khai mạc hội nghị - Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho biết năm 2019 tăng trưởng kinh tế của Tp. ước đạt 8,32%, (cao hơn so với năm 2018 là 8,3%. Đây là tiền đề quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ toàn nhiệm kỳ 2015-2020. Và kết qủa này là tiền đề quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ toàn nhiệm kỳ 2015-2020 của Tp. Theo Bí thư - Tỷ trọng quy mô kinh tế Tp đạt 5,55 triệu tỷ đồng, so với quy mô kinh tế cả nước là 23,97%, (cao hơn năm 2017 và năm 2016 23,4%), là cao nhất từ trước đến nay…

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.

Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Tp. HCM trong Báo cáo cụ thể về tình hình phát triển kinh tế của Tp. đã nêu rõ với những nỗ lực trong thực hiện chương trình công tác năm 2019 đã đề ra, nhất là các nội dung nhiệm vụ trọng tâm, tình hình kinh tế Tp. tiếp tục tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt hơn 1, 347 triệu tỷ đồng (tăng 8,32%.). Đặc biệt, khu vực dịch vụ tăng 8,59%, đạt mức tăng cao hơn cùng kỳ (cùng kỳ tăng 8,01%), có 8/9 ngành dịch vụ chủ yêu có mức tăng cao hơn so cùng kỳ; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,78%, có mức tăng thấp hơn cùng kỳ (cùng kỳ tăng 8,12%)…Năm 2019, hoạt động thu ngân sách của Tp. cũng đạt kết quả tích cực, ước tính hơn 412 triệu tỷ đồng (đạt 103,34% dự toán, tăng 9,01% so cùng kỳ)…Đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) tính chung cả vốn thu hút được dưới hình thức cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và qua hình thức góp vốn, mua cổ phẩn, phần vốn góp trong các doanh nghiệp (DN) trong nước, Tp. thu hút được 8 tỷ USD (bằng 101% so cùng kỳ).

Với kết quả rất khả quan này – Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cũng lưu ý, kinh tế Tp. tăng trưởng khá nhưng tiềm năng vẫn còn nhiều, vì vậy cần xem xét để phát huy hơn nữa. Theo Bí thư Thành ủy Tp. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân, dự kiến, năm 2020, đầu tư của Nhà nước chỉ còn 16%, còn lại 84% là DN tư nhân (TN) . Đầu tư của Nhà nước chủ yếu dành cho phát triển hạ tầng kinh tế-dịch vụ là chính; Nhà nước sẽ không đầu tư vào việc sản xuất, kinh doanh cơ bản. Do vậy, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh:“động lực tăng trưởng kinh tế từ 2020 chính là DNTN và đầu tư nước ngoài. Muốn tăng trưởng cao hơn nữa, không phải tăng đầu tư của Nhà nước mà làm sao để đầu tư của Nhà nước cùng với quy hoạch và chính sách của Nhà nước có vai trò dẫn dắt cho đầu tư của tư nhân và đầu tư nước ngoài phát triển”.

Quang cảnh hội nghị.

Theo Bí thư Thành ủy Tp HCM Nguyễn Thiện Nhân, năm 2020, Tp.sẽ xem xét, xây dựng 4 nhóm chương trình phát triển, gồm: Đổi mới mạnh mẽ quản lý; đột phá phát triển hạ tầng; đẩy mạnh phát triển DN, khởi nghiệp sáng tạo, các sản phẩm chủ lực; phát triển nguồn nhân lực và phát huy văn hóa. Từ đó, sẽ cụ thể hóa thành 38 đề mục, chương trình nhỏ, kế hoạch phục vụ 4 nhóm chương trình lớn.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cũng cho biết, chủ đề năm 2020 của Tp. HCM sẽ được lãnh đạo Tp. xem xét chọn chủ đề để gắn với nhiệm kỳ tới, trong đó tập trung nhấn mạnh về yếu tố văn hóa. Bởi nền tảng văn hóa của Thành phố Hồ Chí Minh và đất nước cần được phát huy mạnh mẽ hơn nữa, khơi dậy cho đúng và tiếp tục xây dựng để trở thành điểm nhấn của Đại hội nhiệm kỳ tới. Đồng thời, nhiệm vụ 5 năm tới của Tp. sẽ là tập trung cho khối phát triển hạ tầng. Trong đó, xác định 11 dự án chuẩn bị thực hiện để dẫn dắt kinh tế tư nhân như hạ tầng giao thông, hạ tầng xử lý nước thải, hạ tầng cấp nước, hạ tầng công nghiệp, dịch vụ…Một nhiệm vụ quan trọng khác là thể hiện vai trò của Nhà nước trong vấn đề quy hoạch hạ tầng và nhân lực, chính sách hỗ trợ về giao đất, thuế, hỗ trợ tiếp thị, xây dựng cơ sở dữ liệu chung…

Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Thiện Nhân cũng thẳng thắn cho biết, một số cán bộ được giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước lại làm trái quy định. Vì vậy, phải chấn chỉnh lại để người quản lý Nhà nước không được làm trái pháp luật thì từ đó mới yêu cầu nhân dân làm đúng quy định của Nhà nước, “Trách nhiệm lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyền trước người dân, trước pháp luật phải làm nghiêm túc hơn; không để tình trạng người có quyền quản lý, người có chức vụ về Đảng lại làm trái pháp luật,” Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Theo chương trình Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, thông qua 7 nội dung, trong đó có 4 nội dung về lĩnh vực kinh tế-xã hội; 3 nội dung về lĩnh vực xây dựng Đảng. Cụ thể: Tổng kết việc thực hiện Kết luận số 409-KL/TU ngày 27/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tp. về tình hình kinh tế-văn hóa-xã hội năm 2019, đánh giá triển vọng hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ Tp. lần thứ X và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020; tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 26/2/2019 của Thành ủy về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận năm 2019 và đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020. Đồng thời, Hội nghị thảo luận và thông qua các báo cáo về kết quả 2 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 24/10/2017 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Tp. HCM đến năm 2020 (giai đoạn 2018-2020); 2 năm thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Tp. HCM; báo cáo tình hình và kết quả thực hiện 19 nội dung theo Kết luận số 417-KL/TU ngày 19/2/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện giám sát, chỉ đạo các nhiệm vụ liên quan phát triển kinh tế-xã hội Tp năm 2019.

Và tổng kết chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; thảo luận báo cáo 2 năm thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 1/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *