(MK - ASEAN) - Mới đây, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh – ông Lê Hòa Bình vừa ký ban hành Quyết định số 1334/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Thủ Đức.

Thành phố Thủ Đức sẽ dành diện tích đất lớn cho phát triển hạ tầng

Theo đó, phân bổ diện tích đất nông nghiệp của thành phố khoảng 3.520ha, gồm các loại đất: Trồng lúa, trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản. Diện tích tập trung chủ yếu tại các phường Long Phước (1.078ha) và Long Trường (695ha).

Đất phi nông nghiệp của thành phố khoảng 17.637ha, trong đó một số loại đất chiếm tỷ trọng cao, cụ thể: Đất khu công nghiệp (980ha); đất cơ sở sản xuất (972ha); đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, xã (4.549ha); đất ở tại đô thị (6.367ha); đất khu vui chơi, giải trí, công cộng (534ha); đất sông ngòi, kênh, rạch, suối (3.074ha);…Diện tích phân bổ tập trung chủ yếu tại các phường Long Phước (1.373ha), Thạnh Mỹ Lợi (1.181ha) và Long Thạnh Mỹ (1.043ha).

UBND Thành phố Hồ Chí Minh cũng phê duyệt kế hoạch đất thu hồi năm 2021, bao gồm đất nông nghiệp (691ha) và đất phi nông nghiệp (221ha). Phần diện tích đất phi nông nghiệp thu hồi, mục đích sử dụng chủ yếu cho đất ở đô thị (113ha); đất cơ sở sản xuất (27ha) và đất phát triển hạ tầng (20ha).

Đồng thời, thành phố Thủ Đức cũng được chấp thuận kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021, cụ thể: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp (1.029ha); chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở (khoảng 73ha).

Theo số liệu kiểm kê đất đai từ năm 2019 thì trên địa bàn thành phố Thủ Đức không còn diện tích đất chưa sử dụng.

UBND Thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Tài nguyên và Môi trường, thành phố Thủ Đức có trách nhiệm: Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai. Căn cứ kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, xác định và phê duyệt vị trí, ranh giới, diện tích các công trình, dự san trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm trên nền bản đồ địa chính hoặc bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp phường.

Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định. UBND thành phố Thủ Đức chịu trách nhiệm về tính pháp lý, ranh, diện tích chuyển mục đích sử dụng của hộ gia đình, cá nhận, đảm bảo phù hợp quy hoạch đô thị, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *