(TBMK) - Những năm qua, với sự đoàn kết, đồng thuận từ chính quyền đến người dân, Thành phố Lai Châu đã gặt hái nhiều thành quả trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (XD NTM), đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Năm 2019, bên cạnh việc duy trì và nâng cao hơn nữa các tiêu chí của hai xã đạt chuẩn NTM, Thành phố đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ XD NTM.

Thành phố Lai Châu là trung tâm hành chính chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội của tỉnh Lai Châu được thành lập ngày 10/10/2004 theo Nghị định 176/2004/NĐ-CP của Chính Phủ. Thành phố có diện tích tự nhiên 7.077,4 ha với địa hình tương đối bằng phẳng, gồm 07 đơn vị hành chính trong đó có 05 phường và 02 xã. Những năm qua, kinh tế – xã hội của thành phố tiếp tục phát triển, văn hóa – xã hội chuyển biến tích cực; công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, thực hiện các chính sách xã hội được tổ chức thực hiện có hiệu quả. Đặc biệt, Thành phố Lai Châu đã thực hiện tốt công tác xây dựng nếp sống văn minh, tuyến phố văn minh đô thị gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Một góc thành phố Lai Châu

Thực hiện Chương trình XD NTM, Thành phố Lai Châu có 02 xã là San Thàng và Nậm Loỏng tham gia chương trình. Trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình, Thành phố luôn nhận được sự quan tâm từ Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia XD NTM tỉnh cùng sự hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các phường trên địa bàn Thành phố và sự đồng thuận của nhân dân trên địa bàn 02 xã San Thàng và Nậm Loỏng trong XD NTM. Cấp ủy, Chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội đã vào cuộc tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, đóng góp công sức để XD NTM. Đời sống kinh tế của nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã đã được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm. Hết năm 2018, xã San Thàng và Nậm Loỏng đã đạt được 19/19 tiêu chí theo quy định Bộ tiêu chí Quốc gia về XD NTM.

Để đạt kết quả trên, Thành phố Lai Châu đã tập trung thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ khâu quy hoạch, huy động nguồn lực đến thực hiện các tiêu chí, nhất là tập trung đầu tư xây dựng các công trình điện, đường, trường, trạm. Tổng nguồn vốn huy động đầu tư cho XD NTM trên địa bàn Thành phố trong giai đoạn 2012 – 2018 là 172.365 triệu đồng; trong đó vốn ngân sách Trung ương 10.649 triệu đồng; ngân sách tỉnh 92.331 triệu đồng; ngân sách thành phố 57.822 triệu đồng; doanh nghiệp 5.100 triệu đồng và nhân dân đóng góp 6.463 triệu đồng. Nhờ đó, đến nay, hệ thống giao thông tại 2/2 xã trên địa bàn Thành phố được nhựa và bê-tông hóa; 100% xã có hạ tầng, hệ thống thủy lợi, điện, nhà ở dân cư đạt tiêu chuẩn; 2/2 xã có nhà văn hóa, hội trường đa năng và sân thể thao, 17/17 bản có nhà văn hóa bảo đảm theo quy định.

Bên cạnh đó, Thành phố Lai Châu chủ động lồng ghép các chương trình, dự án để xây dựng cơ sở hạ tầng trên cùng một địa bàn; coi trọng việc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, đặc biệt đối với các thiết chế văn hóa. Trong phát triển kinh tế nông thôn, Thành phố tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp – dịch vụ, nâng cao chất lượng – hiệu quả sản xuất nhất là các sản phẩm thế mạnh của Thành phố; sản xuất nông nghiệp chuyển dần từ tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa; hình thành vùng nguyên liệu chè, cánh đồng lúa chất lượng cao trên 400 ha… từ đó giúp cho sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định, tái cơ cấu ngành nông nghiệp đang đi đúng hướng. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn của Thành phố đạt 31,6 triệu đồng/người/năm; số hộ nghèo toàn Thành phố còn 123 hộ, chiếm tỷ lệ 1,17%.

Thời gian tới, Thành phố Lai Châu sẽ đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, thực hiện hiệu quả tái cơ cấu nông nghiệp gắn với XD NTM, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân, giảm nghèo bền vững. Trong đó, chú trọng giải pháp tích tụ ruộng đất, thu hút đầu tư, đẩy mạnh cơ giới hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất và đổi mới hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp; xây dựng các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng…