(MK – ASEAN) – Diễn ra trong hai ngày 7 – 8/7/2020, Hội nghị lần thứ 42 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa X đã Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 5 năm (2015 – 2020), phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 5 năm (2020 – 2025). Một trong những kết quả nổi bật của nhiệm kỳ 2015 - 2020 là tỷ trọng kinh tế thành phố trong kinh tế cả nước tiếp tục tăng, đến năm 2020 chiếm hơn 22% GDP cả nước, tiếp tục khẳng định là đầu tàu kinh tế của khu vực và cả nước.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM – ông Lê Thanh Liêm cho biết: Kinh tế thành phố tăng trưởng khá và ổn định, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) giai đoạn 2016-2019 tăng bình quân 8,27%; năm 2020 do tác động của đại dịch COVID-19, kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề, tốc độ tăng trưởng còn khoảng 5%, kéo theo tốc độ bình quân cả giai đoạn 2016 – 2020 còn 7,6%/năm.

Trong 5 năm 2016 – 2020, tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân chiếm khoảng 35% tổng sản phẩm trong nước (GRDP) của TP, vượt kế hoạch đề ra là 30% GRDP. Tốc độ tăng thu ngân sách nhà nước từ khu vực kinh tế giai đoạn năm 2016 – 2020 đạt 8,91%, cao hơn so với tốc độ tăng trưởng GRDP của thành phố.

Về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của TP.HCM trong 5 năm (2020 – 2025), Phó Chủ tịch Lê Thanh Liêm cho biết: Thành phố đề ra 20 chỉ tiêu. Trong đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn thành phố (GRDP) bình quân hàng năm từ 8% – 8,5%; GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2025 đạt trên 8.500 USD/người; tỷ trọng đóng góp của yếu tố năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào GRDP hàng năm từ 40% trở lên; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân đạt 7%/năm.

TP.HCM đã đề ra 6 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để thực hiện các mục tiêu đã đặt ra, cụ thể là: Một trong những giải pháp quan trọng là phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng năng suất lao động,  tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập. Cùng với đó, TP.HCM cũng sẽ tập trung phát triển nhanh các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao; phát huy vai trò của Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông thành phố, là vùng động lực mới để phát triển kinh tế trong thời kỳ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Cùng với đó là triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ phù hợp với xu thế phát triển của kinh tế số, cách mạng công nghiệp 4.0 và thực tiễn phát triển của thành phố…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *