TBMK – Kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm của TP Móng Cái phải kể đến công tác thu, chi ngân sách đảm bảo kế hoạch đề ra. Ngay từ đầu năm, TP đã chủ động chỉ đạo, điều hành thực hiện dự toán ngân sách năm 2018; cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách năm 2018. Tập trung chỉ đạo kiểm tra rà soát các nguồn thu thuế, thu phí, lệ phí tận thu, tăng thu, chống thất thu NSNN. Nhờ đó, tổng thu NSNN 6 tháng ước tăng 24,4% CK (trong đó: thu nội địa đạt 72,5% DT tỉnh giao, đạt 65,8% so DT thành phố, tăng 34,9% CK; thu từ ngành Hải quan bằng 38,2% DT, tăng 16,5% CK).


Cùng với đó, Công nghiệp – TTCN (tính theo giá so sánh 2010) giữ được mức độ tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt 3.875,9 tỷ đồng, tăng 14,6%CK. Trong đó sản phẩm công nghiệp nghiệp chủ yếu là sợi bông cotton của công ty KHKT TexHong Ngân Long đạt 73.725,4 nghìn tấn, đạt 43,9%KH, bằng 102%CK; dầu (DMC) đạt 2.841 tấn, đạt 380,3%KH, tăng 48,7%CK; Đá xây dựng đạt 5.400m3, đạt 45%KH, bằng 96,4%CK. Tổng sản lượng thủy sản đến nay đến 15/6 đạt 5.317,6 tấn, tăng 5,7% CK; Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản đến nay đạt 1.727,4 ha (Trong đó Tôm thẻ chân trắng là 1.060 ha, tăng 0,9 % CK).

Giá trị sản xuất ngành thủy sản 6 tháng đầu năm ước đạt 277,1 tỷ đồng, tăng 24% CK. Hoạt động thương mại nội địa được quản lý tốt, cơ bản ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn Thành phố 6 tháng đạt 3.377,1 tỷ đồng, đạt 43,6% KH, tăng 3,4% CK. Tổng doanh thu vận tải bốc xếp tăng 2,9%CK.

Đối với việc hoàn thành các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, trong tháng 6, chương trình xây dựng nông thôn được quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ để đảm bảo các mục tiêu theo kế hoạch đề ra. Xây dựng và triển khai kế hoạch phấn đấu năm 2018 đưa 03 xã (Hải Sơn, Bắc Sơn, Vĩnh Thực) đạt chuẩn nông thôn mới; riêng xã Hải Sơn phấn đấu đưa thôn Lục Chắn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn trước tháng 6/2018. Hoàn thiện bổ sung, nâng cấp tiêu chí 3 xã (Quảng Nghĩa, Hải Tiến, Hải Đông, Hải Xuân) đã đạt chuẩn NTM năm 2016. Phấn đấu ít nhất 2 thôn/xã (18 thôn trên toàn t h à n h phố) đạt chuẩn khu dân cư (thôn) Nông thôn mới kiểu mẫu và phấn đấu có 100 hộ đạt tiêu chuẩn hộ Nông thôn mới kiểu mẫu.

Đến nay toàn thành phố đã đạt 16,2/20 tiêu chí; 45,6/53 chỉ tiêu theo bộ tiêu chí Nông thôn mới của UBND Tỉnh. Tổng số nguồn vốn NTM năm 2018 là 37.760 triệu đồng (Trong đó: nguồn vốn tỉnh hỗ trợ 7.020 triệu đồng, nguồn vốn Thành phố đối ứng 30.740 triệu đồng); bao gồm: 28 hạng mục hạ tầng kỹ thuật nông thôn: 21.170 triệu đồng; 9 hạng mục khác (xây dựng thôn dân cư kiểu mẫu, đào tạo nghề, hỗ trợ lãi suất tín dụng PTSX, chương trình OCOP, kinh phí tuyên truyền…): 10.670 triệu đồng; Đến nay 100% dự án đang triển khai thi công.

                                                                                                           Liên Minh