(TBMK) – UBND tỉnh Hưng Yên vừa có quyết định công nhận làng nghề tỉnh Hưng Yên năm 2018.


Sản phẩm của làng nghề mộc mỹ nghệ Hòa Phong

Hai làng nghề đạt tiêu chí được UBND tỉnh Hưng Yên công nhận làng nghề năm 2018 bao gồm: làng nghề mộc mỹ nghệ Hòa Phong, xã Hòa Phong, huyện Mỹ Hào trong đó có các thôn Thuần Mỹ, Hòa Lạc, Hòa Đam, Phúc Miếu, Vân Dương,  Phúc Lai,  Phúc Thọ; làng nghề hoa cây cảnh Phụng Công, xã Phụng Công, huyện Văn Giang bao gồm các thôn Tháp, Khúc, Đại, Đầu, Ngò, Bến.

Hoa cây cảnh ở xã Phụng Công

Đến nay, xã Hòa Phong (Mỹ Hào) có 1.700 hộ làm nghề mộc đạt tỷ lệ 54% số hộ trong xã; làng nghề xã Phụng Công (Văn Giang) có 1.380 hộ sản xuất hoa cây cảnh đạt tỷ lệ đặt 84%. Các làng nghề của hai xã trên đều đáp ứng các điều kiện về môi trường làng nghề và sản xuất kinh doanh hiệu quả…

    Trí Bảo