(TBMK) - Năm nay, tổng sản lượng vải thiều tiêu thụ toàn tỉnh Bắc Giang đạt hơn 147.000 tấn…

Vải thiều Bắc Giang

Theo Sở Công Thương Bắc Giang, so với năm 2018, sản lượng vải thiều năm nay thấp hơn khoảng 80.000 tấn, nhưng doanh thu lại tăng cao.

Cụ thể, năm ngoái sản lượng đạt 230.000 tấn, giá trị từ vải thiều và các dịch vụ phụ trợ đi kèm đạt gần 5.900 tỷ đồng. Năm nay, tổng sản lượng vải thiều tiêu thụ toàn tỉnh đạt hơn 147.000 tấn, tổng giá trị thu được từ vải và các dịch vụ phụ trợ đi kèm đạt gần 6.500 tỷ đồng.