(TBMK) - Sau 10 năm xây dựng NTM, tỉnh Vĩnh Phúc đã huy động được hơn 12.800 tỷ đồng thực hiện Chương trình.

Từ nguồn kinh phí trên đã giúp cho 100% đường liên xã, 99,6% đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện, 86% đường trục thôn và đường liên thôn, gần 86% đường ngõ xóm, gần 78% đường trục chính nội đồng được cứng hóa; hệ thống trường học các cấp được đầu tư xây dựng, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 96,6%; 98,2% trung tâm văn hóa xã và 99,2% nhà văn hóa thôn đạt chuẩn theo quy định.

Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu có sự chuyển dịch tích cực; sản xuất phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng cao. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt hơn 38 triệu đồng/ người/ năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,11%. Vĩnh Phúc hiện có 109/112 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; 3 huyện, thành phố được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; huyện Tam Đảo và thành phố Phúc Yên đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn. Đến hết năm 2019, tỉnh quyết tâm có 100% xã đạt chuẩn NTM.

Đến năm 2020, Vĩnh Phúc phấn đấu có 9/9 huyện, thành phố được công nhận đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; 18 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao, 2 xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu, 26 thôn dân cư đạt chuẩn thôn dân cư NTM kiểu mẫu. Đến hết năm 2025, toàn tỉnh có 1 huyện đạt chuẩn huyện NTM kiểu mẫu, 50% số xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao, 15% số xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *