TBMK – Hiện nay, quy mô nền kinh tế tỉnh Vĩnh Phúc ngày càng tăng, tổng sản phẩm trong tỉnh theo giá hiện hành năm 2018 ước đạt 92,7 nghìn tỷ đồng. Kinh tế phát triển kéo theo thu nhập theo giá hiện hành bình quân đầu người cũng tăng khá.


thời báo mêkong

Năm 2018 ước đạt trên 84 triệu đồng/người, tăng 22,6% so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế toàn tỉnh tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Tỷ trọng ngành công nghiệp xây dựng dự báo chiếm 60,66%, ngành dịch vụ chiếm 31,35% và ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 7,99%.

Thùy Chi